ARAŞTIRMA MERKEZLERİ | Merkezler

Bilim ve Sanat Vakfı bünyesinde Küresel Araştırmalar Merkezi, Medeniyet Araştırmaları Merkezi, Sanat Araştırmaları Merkezi, Türkiye Araştırmaları Merkezi olmak üzere dört araştırma merkezi bulunmaktadır.

Küresel Araştırmalar Merkezi;küresel düzeyde yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel dönüşümleri teorik ve tarihsel perspektiften, mukayeseli yöntemlerle açıklamaya yönelik disiplinlerarası çalışmaların yürütüldüğü bir merkezdir. Bu çerçevede söz konusu meydan okumalara cevap üretmek üzere uluslararası bilimsel platformlar oluşturmayı amaçlar.
Küresel ekonomi-politik, uluslararası ilişkilerdeki güncel gelişmeler, küreselleşme, bilişim teknolojileri, ulusüstü ve uluslararası aktörlerin politikaları, bölgesel analizler, diplomasi, jeo-politik, kadın, göç, din-siyaset, kimlik ve milliyetçilik çalışmaları ile Türkiye’nin dış politikası ve Türkiye ekonomi politiği KAM’da ele alınan konuların başlıcalarıdır.

Medeniyet Araştırmaları Merkezi; felsefe, bilim, tarih, sosyal bilimler ve İslamî ilimler alanlarında medeniyet perspektifli, mukayeseli ve disiplinlerarası çalışmalar yürüten bir merkez. Hareket noktasını, medeniyetin hem insanî hem de toplumsal varoluşu şekillendiren temel unsur olduğu fikri oluşturuyor. Farklı medeniyetlerin derinlikli tahliline imkan tanıyan bir ilmî zemin sağlamak ve medeniyetimizin temel dinamiklerini tespit edip yeniden üretilmesine katkıda bulunmak ise merkezin temel hedefi.

Sanat Araştırmaları Merkezi; sanatın değişik dallarında incelemeler, tahliller, eleştiriler yapan, sanatın tabiatı üzerine düşünmeyi geliştiren, insan ve toplum için varoluş ve ruh bütünlüğünde bir kazanım sağlamayı hedefleyen bir merkezdir. Geleneksel, modern, yerli ve yabancı sanat çalışmaları ve dünyası üzerine bütüncül bir bakış yakalama çabasındadır. Dış dünya varlığı anlamında toplumsal kurumlarla karşı karşıya kalan insanın iç dünyasındaki estetik inceliğin inşası yolunda çalışmalarını yürütür.

Türkiye Araştırmaları Merkezi; üzerinde bulunduğu coğrafya ile ilgili olarak geçmişten günümüze miras kalan mevcut birikimi, tutarlı bir perspektif ve metodolojiyle ele alıp değerlendirmek suretiyle hem günümüze ışık tutmayı, hem de gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan bir merkezdir. Tarihten sosyolojiye, edebiyattan düşünceye her bir yönüyle Türkiye araştırmaları, merkezin ilgi alanına girer. Bu çerçevede, en geniş anlamı ile Türkiye üzerine çalışmalar yapar, yapılan çalışmaları takip eder ve bunlarla ilgili yayınlar hazırlar.

© 2011 Bilim Sanat Vakfı Her Hakkı Saklıdır. Kullanım Koşulları | Gizlilik Bildirimi