MAM SEMPOZYUMLAR

Küreselleşmeden Sonra?

Küreselleşmeden Sonra?

Bilim ve Sanat Vakfı'nın geleneksel hale gelen Yaz Seminerleri'nin 23'üncüsü 2-6 Temmuz 2018 tarihlerinde İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü'nde gerçekleşecektir. Bu yıl "Küreselleşmeden Sonra?" başlığı etrafında düzenlenen seminerlerde küreselleşmenin mahiyeti, sonuçları, imkan ve zaafları mevcut durum ve gelecek perspektifinden ele alınarak tartışılacaktır.

TOPLANTI SALONU
2.07.2018 00:00

İslam Siyaset Klasiklerini Yeniden Okumak

İslam Siyaset Klasiklerini Yeniden Okumak

İh­ti­sas sem­poz­yum­la­rı­nın ye­din­ci­si, Me­de­ni­yet Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin dü­zen­le­di­ği “İs­lâm Si­ya­set Kla­sik­le­ri­ni Ye­ni­den Oku­mak” sem­poz­yu­mu Ve­fa sa­lo­nun­da ya­pıl­dı. Kla­sik eser­le­ri ye­ni­den oku­mak su­re­tiy­le İs­lâm Si­ya­set Dü­şün­ce­si­nin ana hat­la­rı­nı, te­mel kav­ram­la­rı­nı ve bun­lar üze­rin­den ula­şı­la­bi­le­cek ye­ni ba­kış açı­la­rı­nı or­ta­ya çı­kar­ma­yı he­def­le­yen atöl­ye­de, fı­kıh eser­le­rin­den si­ya­set­na­me­le­re ka­dar pek çok fark­lı eser ele alın­dı. Ele alı­nan eser­ler üze­rin­den or­ta­ya çı­kan so­nuç­la­rın pay­la­şıl­dı­ğı sem­poz­yum iki otu­rum­dan oluş­mak­tay­dı. Fel­se­fî eser­le­ri in­ce­le­yen ka­tı­lım­cı­la­rın teb­liğ­le­ri­nin yer al­dı­ğı “Fel­se­fe Ze­mi­nin­de Si­ya­set” baş­lık­lı ilk otu­rum Dr. Hı­zır Mu­rat Kö­se ta­ra­fın­dan yö­ne­til­di.

VEFA SALONU
10.03.2008 10:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.