2023 Bahar Seminerleri Sona Erdi

25 Mart 2023 Cumartesi

Bilim ve Sanat Vakfı’nın geleneksel hâle gelen seminerlerinin 67. dönemi 20 Mart Pazartesi akşamı sona erdi. İktisat, küresel siyaset, demokrasi teorileri, ekoloji, hukuk, hadis, tarih, sinema, öykü, şiir, müzik gibi çeşitli konulara odaklanan seminerler, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Mustafa Özel’in “Dört Mesele 4x4 Roman” başlıklı genel giriş seminerinde modern gerçekliği oluşturan kapitalizm, ulus, şirket ve sömürünün romanlar üzerinden, edebî sosyolojinin imkânları tartışıldı.

Küresel Araştırmalar Merkezi bünyesinde koordine edilen ve Zahide Tuba Kor, İsmail Yaylacı, Ömer Taşgetiren, Vügar İmanbeyli tarafından yürütülen seminerlerde mevcut liberal dünya düzeninin örgütleniş ve işleyiş mantığı; temsili, katılımcı, müzakereci, popülist, meritokratik ve militan demokrasi modellerinin ortaya çıkış sebepleri, temel tezleri ve uygulamaları gibi siyaset düşüncesine ilişkin teorik konulara yer verildi. Ayrıca, yerel-bölgesel-küresel üç düzlemde yaşanan savaşın ve göçün Suriye devleti, toplumu ve bireyi üzerinde bıraktığı derin etkiler, geçmişten bugüne Rusya siyasetinin seyri ve Rusya-Ukrayna savaşının son durumu gibi güncel meseleler ele alındı.

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği seminerlerde Metin Demir “Ekoloji ve Siyaset” başlığı altında siyaset düşüncesi ile ekolojik duyarlılıkların kesişiminden ortaya çıkan yeni siyasal yönelimleri incelerken, Halit Özkan “Memlükler Döneminde Hadis” başlığıyla İslami ilimler tarihinin en velut çağlarından olan Memlükler dönemindeki hadis ilmi merkezli faaliyetleri ana hatlarıyla ele aldı.

Hasan Baran Fırat ve Selman Benlioğlu’nun birlikte yürüttükleri “Osmanlı - Türk Müziğinde Üslup” başlıklı seminerde üslup, tavır, stil, ekol, yorum kavramlarının Osmanlı-Türk müziğindeki izleri sürülerek, Osmanlı-Türk müziğinin kayıt altına alınmış son yüzyılı ve onu aşan, üslup açısından “kayıp döneminin” bir değerlendirmesi yapıldı.

İslam hukuk tarihinin modern döneme geçişteki öncü metni Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye’yi, fıkıh kitabına dayalı bir hukuk sisteminden kanun metnine dayalı bir sisteme geçişin arka planını ve sonuçlarını irdelemek için örnek bir tecrübe olarak ele alan “Üç Mecelle” başlıklı seminer ise Sami Erdem tarafından yürütüldü.

Sanat Araştırmaları Merkezi çatısı altında öykü, müzik, sinema ve şiir alanlarında seminerler yürütüldü. “Öykünün Genç Kuşağı: 2010 Sonrası Türk Öykücülüğü” başlıklı seminerde Muhammet Can Türk öykücülüğünün son dönemini irdeleyerek ve öne çıkan bazı yazarlara odaklanarak çağdaş dönem Türk öykücülüğünün karakteristik özelliklerini tartışıştı.

Muharrem Hafız, “Klasik Dönem İslam Filozoflarının Müzik Felsefeleri” başlıklı seminerinde Kindî ve İhvân-ı Safâ üzerinde derin etkileriyle ön plana çıkan Pisagorcu semavî müzik anlayışı; Fârâbî ve İbn Sînâ’nın müzik felsefelerine etki eden Aristoksenosçu algıya dayalı müzik estetiği; Kindî ve İhvân-ı Safâ’nın semavî müzik anlayışları ile Fârâbî’nin ve İbn Sînâ’nın müzik felsefeleri konularını analiz etti.

Yusuf Ziya Gökçek “İslam Coğrafyasında Sinemanın Tarihi” adlı seminer kapsamında İslam coğrafyasından belirli ülkelerin sinema üretimleri ile ele aldıkları temaların benzerlikleri ve farklılıklarını genel hatlarıyla inceledi.

“Modern Türk Şiirinde Uğraklar” başlıklı seminerde ise Habil Sağlam, Hasan Turgut, Hüseyin Etil ve İsa İlkay Karabaşoğlu Türk modernleşmesiyle yoğun bir çatışma ve müzakere halinde gelişen şiir alanını masaya yatırdılar.

Türkiye Araştırmaları Merkezi, Gökhan Çetinsaya’nın yürüttüğü “Modern Türkiye'nin Oluşumu: Cumhuriyet Dönemi” başlıklı seminerle Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerini ve süreçlerini konu edindi.

Merkez bünyesinde düzenlenen ve Ruhi Güler’in nezaretinde yürütülen “İstanbul Seminerleri: İstanbul Sayfiye Kültürü” seminerinde ise konu mimariden müziğe, tarihten topoğrafyaya, matbuattan yeme-içmeye, mahalleden mesireye geniş bir tematik skalada İstanbul’du. 

Abdülkerim Asılsoy “Son Dönem Osmanlı'da Milliyetçilik Tartışmaları” başlığı altında Üç Tarz-ı Siyaset ile başlayan, II. Meşrutiyet ve Millî Mücadele dönemlerinde de devam eden birlik/ittihat arayışı çabalarını tartışırken, Tufan Buzpınar “Modern Ortadoğu'nun Oluşumu (1798-1918)” adlı seminerde bugünkü Ortadoğu’nun oluşumu bağlamında 1798 Fransa’nın Mısır işgali ve sonuçları; Mehmet Ali Paşa Hanedanının ortaya çıkışı; Britanya, Fransa ve Rusya rekabetinin Ortadoğu’ya yansıması; 93 Harbi ve Osmanlı Arap vilayetlerindeki etkileri; Osmanlı hilafetine muhalefet; Sultan Abdülhamit’in Arapları kazanma çabaları gibi çeşitli konulara değindi.

Aytaç Yıldız’ın yürüttüğü “Cumhuriyet Dönemi Zihniyet ve Aydınlar (1920-1940)” başlıklı seminerde ise erken Cumhuriyet devri düşünce dünyası; temel düşünürler üzerinden ve ideolojik ayrışmalar bağlamında tartışıldı.

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.