TAM PROJECTS

Vefa Semti Atölyeleri ve Sempozyumu

3 Temmuz 2005 Pazar

İstanbul’un tarihî yarımadasının önemli bir parçası olan Vefa semti, bugün pek çok problemle yüz yüze. Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi; hem Vefa semtinin önemine, hem de varolan sorunlarına dikkat çekmek ve semtin geleceği ile ilgili önerilerde bulunmak üzere bir dizi atölye çalışması gerçekleştirdi.

Amaç ve konu: Bu atölyelerde Vefa mahallesinin tarihi, sosyal yapısı, güncel sorunları, mimarî ve çevresel sorunları tespit edilerek, sorunların ıslahına ve çözümüne ilişkin öneriler geliştirme hedeflenmektedir. Bir başka deyişle, söz konusu çalışmalarla, Vefa semtinin beşerî ve fizikî özelliklerinin ve sorunlarının tespiti ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yine bu faaliyetler kapsamında, Vefa semtinin fiziki yapılarının envanteri çıkarılması ve önemlilik/aciliyet sıralaması yapılarak, tercih edilecek bir tanesinin ıslahına dönük olarak –çeşitli kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak suretiyle- girişimlerde bulunulması öngörüldü. Projenin, özellikle “Vefa Semti Fizikî Islah” ve “Vefa Semti” atölyelerinde, mahalle sınırları içerisinde bulunan vakıfların sorumluları, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleriyle de belli oturumlar yapılması hedeflenmeiştir. Ayrıca benzer alanlarla ilgili çalışmaları bulunan akademisyenlerin ve belediye görevlilerinin bilgi ve birikimlerinden yararlanılması da düşünülmüştür.
Atölye çalışmalarının sonuçları, Kasım 2006’da gerçekleştirilen ulusal bir sempozyumda kamuoyu ile paylaşıldı. Vefa semtinin tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili oturumları kapsayan sempozyum; yalnızca atölyelerdeki faaliyetlere katılanlarla sınırlı tutulmamış, siyasî, iktisadî, sosyo-kültürel ve mimarî konular başta olmak üzere Vefa semti ile ilgili her türlü konuya ilişkin tebliğlere yer vermiştir. Ayrıca araştırma sonuçları ve sempozyum tebliğlerinin metinleri de yayınlanmıştır.

ATÖLYELER

Vefa semtinin üç farklı boyutu, üç farklı atölye-grup çalışması ile tespit edilmeye çalışıldı. Atölyelerin çalışması, kendi içinde belli bir özerkliğe sahip olmakla birlikte, üç atölye de birbirleriyle sıkı işbirliği halinde hareket ederek eş zamanlı bir çalışma yürütülmüştür.

I. Vefa Semti Atölyesi

 Yunus Uğur’un koordinatörlüğünde gerçekleştirilen bu atölye, Şehir Tarihi Atölyesi’nin imkanlarından yararlandı. Atölyede, Vefa semtinin sınırlarının tespiti ve mevcut durumu, Vefa semtinin geçmişi ve bugünüyle ilgili literatür araştırması, mahalle tarihi çalışmalarında kullanılan yöntemler ve uygulamalar başlıkları altında tartışmalar yapıldı, Vefa semtine ilişkin söyleşiler gerçekleştirildi ve sempozyuma dönük çalışmalarda bulunuldu.

II. Vefa Semti Fizikî Islah Atölyesi

Aziz Doğanay’ın koordinatörlüğündeki bu atölye; teorik tartışmaların yanı sıra, Vefa semtinin fizikî bina envanterinin çıkarılması, öncelikli eserlerin belirlenmesi ve bu eserlerle ilgili uygulama [restorasyon] raporunun hazırlanması çalışmalarını yürütmek üzere oluşturuldu.

III. Vefa’da Sosyal Hareketlilik ve Değişim Atölyesi

Yücel Bulut’un koordinatörlüğünde faaliyet gösteren bu atölye, mevcut Türkiye Sosyoloji Tarihi Okuma Grubu’nun imkânlarından yararlanmıştır. Bu atölye; alan araştırması teknikleri kullanmak suretiyle Vefa semtinde yaşayan insanların ekonomik, kültürel, siyasal ve sosyal durumlarının tespiti üzerine odaklandı. Bu minvalde öncelikle sosyal hareketlilik, göç, hemşehrilik, yoksulluk, kimlik, aile, kadın, çocuk ve yaşam alanları gibi konularda teorik okumalar yapıldı ve bu alanlarda yapılmış örnek çalışmalar değerlendirildi, semtte incelenmesi düşünülen olguların hangi tekniklerle araştırılacağı tespit edildi. Müteakip olarak da, Vefa semtinde bir saha araştırması yapılarak elde edilen bulgular yorumlanıp bir rapor haline getirildi.

Atölyelerin Başlama ve Bitiş Tarihleri: Atölyelerin çalışmaları, Temmuz 2005 tarihinde başladı ve Kasım 2006'da Bilim ve Sanat Vakfı’nda yapılan Vefa Sempozyumu ile nihayete erdi. Toplantılar, aylık periyotlarda gerçekleştirildi.

 

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.