TAM ROUNDTABLE MEETINGS

Espionage in the 16th Century Mediterranean: Secret Diplomacy, Mediterranean Go-Betweens and the Ottoman Habsburg Rivalry

Espionage in the 16th Century Mediterranean: Secret Diplomacy, Mediterranean Go-Betweens and the Ottoman Habsburg Rivalry

Emrah Safa Gürkan

Dr. Emrah Safa Gürkan will be our guest in Dissertation-Article Discussions program this month, for a presentation on his thesis "Espionage in the 16th Century Mediterranean: Secret Diplomacy, Mediterranean Go-Betweens and the Ottoman Habsburg Rivalry" that he prepared at the University of Georgetown.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
16.12.2013 17:30

Administration of Mecca in the Ottoman State (1517-1617)

Administration of Mecca in the Ottoman State (1517-1617)

Tuğba Aydeniz

Kasım ayı Tez-Makale Sunumları programında Marmara Üniversitesi’nde hazırladığı “Osmanlı Devleti’nde Mekke’nin Yönetimi (1517-1617)” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Tuğba Aydeniz misafirimiz olacak. Aydeniz, Osmanlı Devleti'nde Mekke idaresinin ilk yüz yılını dikkate alarak hazırladığı çalışmasında, Hicaz'ın Osmanlı hâkimiyetine girişi ile beraber devletin merkezi ile Mekke şerifleri arasındaki ilişkileri ele almaktadır. İmtiyazlı bir statüye sahip olan Mekke şeriflerinin bazen merkezî idareden bağımsız hareket etmeleri Osmanlı'nın ileride şeriflerle ilgili yeni düzenlemelere ihtiyaç duyması açısından da önem taşır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4.11.2013 17:30

Politics of Alliance and Rivalry on the Ottoman-Iranian Frontier: The Babans (1500-1851)

Politics of Alliance and Rivalry on the Ottoman-Iranian Frontier: The Babans (1500-1851)

Metin Atmaca

Dr. Metin Atmaca will be our guest in Dissertation-Article Discussions program this month, for a presentation on his thesis "Politics of Alliance and Rivalry on the Ottoman-Iranian Frontier: The Babans (1500-1851)" that he prepared at the University of Freiburg Albert Ludwig in 2013.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11.10.2013 18:00

Inter-community Relations in 18th Century Trabzon

Inter-community Relations in 18th Century Trabzon

Miraç Tosun

Eylül ayı Tez-Makale Sunumları programında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nde hazırladığı “XVIII. Yüzyıl Trabzon’unda Cemaatlerarası İlişkiler” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Miraç Tosun’u dinleyeceğiz. Tosun doktora çalışmasını Osmanlı Devleti’nin önemli liman kentlerinden biri olan, ciddi bir gayrimüslim nüfus barındıran Trabzon şehrinin gayrimüslimlerinin yaklaşık bir yüzyıllık süreç boyunca Müslüman toplulukla olan ilişkilerinin aydınlatılması ve bunun belgelerin -hususen mahkeme kayıtlarının- yol göstericiliğinde yapılmasının imparatorluk çalışmalarına önemli bir katkı sağlayacağı düşüncesiyle hazırladı. Çalışmada mümkün olduğunca “tolerans”, “azınlık” “öteki” gibi modern kavramların dışında tarihi belgelerin yorumlanmasıyla imparatorluğun kozmopolit yapısının taşra özelinde incelenmesi amaçlanırken, bu amaç doğrultusunda ilişkilerin sosyal-ekonomik yapısı, cemaatlerin dini faaliyetleri ve farklı cemaatlere ait bireylerin çatışmaları sonucu ortaya çıkan problemler gibi temel başlıklar altında konu incelenmeye çalışılmıştır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
23.09.2013 18:00

Depicting the Other: Qızılbash Image in the 16th Century Ottoman Historiography

Depicting the Other: Qızılbash Image in the 16th Century Ottoman Historiography

Yasin Arslantaş

Eylül ayı Tez-Makale Sunumları programında Bilkent Üniversitesi’nde hazırladığı “Ötekini Tasvir Etmek: 16. Yüzyıl Osmanlı Tarihyazımında Kızılbaş İmajı” başlıklı master tezi çerçevesinde Yasin Arslantaş’ı dinleyeceğiz. Arslantaş’ın çalışması Osmanlı’nın 16. yüzyılın başında İran’da yeni bir güç olarak ortaya çıkan Safeviler ve onların Anadolu’daki Türkmen destekçileri hakkındaki algısının kökenlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma genellikle fetvalar ve mühimme defterleri gibi arşiv kaynaklarını kullanan çalışmaların aksine 16. yüzyıl Osmanlı tarihçilerinin eserlerine, özellikle Selimnâme literatürüne bakmakta ve onların Kızılbaşlar hakkında oluşturulan dini ve siyasi söylemdeki rollerini incelemektedir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
14.09.2013 16:00

An ottoman cıty between tradıtıon and modernıty: Polıtıcs ın Trebizond ın the fırst half of 17th century

An ottoman cıty between tradıtıon and modernıty: Polıtıcs ın Trebizond ın the fırst half of 17th century

Turan Açık

Haziran ayı Tez-Makale Sunumları programında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Prof. Dr. Kenan İnan nezaretinde hazırladığı “Gelenek ve Modernlik arasında Bir Osmanlı Şehri: 17. Yüzyılın İlk Yarısında Trabzon’da Siyaset” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Turan Açık’ı dinleyeceğiz. “Klasik” dönem sonrası Osmanlı İmparatorluğunda meydana gelen değişimlere bir eyâlet merkezinden bakmayı deneyen bu tez, şehirlerin sosyo-politik tarihlerinin yazılması gerektiği noktasından hareket etmektedir. Açık, Trabzon’un sosyo-politik tarihinin belli oranda ortaya konulmaya çalışıldığı tezinde, bir eyâlet merkezinin hem geleneksel hem de ondan ayrılan taraflarını ortaya çıkarmaya çalışarak, İmparatorluğun tarihinde bir dönüm noktası olan bu dönemin anlamlandırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3.06.2013 18:00

Towards the Revolution of 1908: The Assassination of Şemsi Paşa

Towards the Revolution of 1908: The Assassination of Şemsi Paşa

Hakan Özdemir

Mayıs ayı Tez-Makale Sunumları programında Fatih Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Yrd. Doç Dr. Ebubekir Ceylan nezaretinde hazırladığı “Towards the Revolution of 1908: The Assassination of Şemsi Paşa”* başlıklı yüksek lisans tezi çerçevesinde Hakan Özdemir’i dinleyeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6.05.2013 18:00

The socio-economic analysis of the Great Fire of Istanbul 1660

The socio-economic analysis of the Great Fire of Istanbul 1660

Kenan Yıldız

Nisan ayı Tez-Makale Sunumları programında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim ve Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı’nda hazırladığı “1660 İstanbul Yangınının Sosyo-Ekonomik Tahlili” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Kenan Yıldız’ı dinleyeceğiz. İstanbul’da meydana gelen yangınların en büyüğü olarak da nitelenen 1070/1660 tarihli yangını ele alan Yıldız’ın çalışması, şehrin üçte ikisini küle çevirmiş ve yarımadanın gerek nüfus ve gerekse siluet yönünden değişikliğe uğramasında etkili olan bu yangını öncesi ve sonrasıyla, ekonomik ve sosyal yönden incelemektedir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
15.04.2013 18:00

A new commercial center in the 19th century Blacksea: Samsun

A new commercial center in the 19th century Blacksea: Samsun

Filiz Dığıroğlu

Mart ayı Tez-Makale Sunumları programında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi bölümünde hazırladığı “XIX. Yüzyıl Karadeniz'inde Yeni Bir Ticari Merkez: Samsun” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Filiz Dığıroğlu’nu dinleyeceğiz. Dığıroğlu çalışmasında XIX. yüzyıl Osmanlı Karadenizi’nde küçük bir sahil kasabasından modern bir ticaret merkezine dönüşen Samsun şehrinin yaşadığı değişimi ele almakta, değişimin boyutları ile Samsun’un Osmanlı sosyo-ekonomik yapısındaki yerini anlamak için XIX. yüzyıl boyunca kentin coğrafi, idari ve demografik yapısı incelemektedir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
18.03.2013 17:29

The relationships between Muslim and Non-Muslim in Üsküdar in the first half of the 18th century in the light of kâdi records and contemporary sources

The relationships between Muslim and Non-Muslim in Üsküdar in the first half of the 18th century in the light of kâdi records and contemporary sources

Nevzat Erkan

Mart ayı Tez-Makale Sunumları programında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Bölümü’nde hazırladığı “18. yy’ın İlk Yarısında Üsküdar’da Müslim-Gayrimüslim İlişkileri-Şeriyye Sicilleri ve Müdevvel Kaynaklar Işığında-” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Nevzat Erkan’ı dinleyeceğiz. Erkan’ın çalışması XVIII. yüzyılın ilk yarısı içerisinde dönemin üç büyük kazasından biri olan Üsküdar’da yaşamış Müslüman ve gayrimüslim tebaa arasında münasebetleri ele almaktadır. Tezin ana kaynağını incelenen döneme ait Üsküdar Şeriyye Sicilleri oluştururken, bunun yanında Başbakanlık Osmanlı Arşivi, fetva mecmuaları seyahatnameler ve diğer araştırmalardan istifade edilmiştir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4.03.2013 17:30

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.