MAM SYMPOSIUMS

Klasiği Yeniden Düşünmek

8 Ekim 2004 Cuma Salon: VEFA SALONU

 

KLASİĞİ YENİDEN DÜŞÜNMEK – RETHINKING THE CLASSICAL

8-10 Ekim 2004 Istanbul

 

AÇILIŞ

 

 8 EKİM CUMA

 

 CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

Harbiye İstanbul

 

14.00-15.00 İkram

15.00-18.00 Açılış

Protokol Konuşmaları

 

AÇILIŞ OTURUMU

KLASİĞİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Oturum Başkanı: Mehmet Akif Aydın

Fred Dallmayr        Why The Classics Today?: Lessons from Gadamer

Bekir Karlığa         Gelenekselden Güncele Klasiklerin Büyüsü

Richard Falk          Classical Foundations of Modern International Relations

Selçuk Mülayim      Antikite’den Bugüne Klasik Anlayışları

Ahmet Davutoğlu    Medeniyetlerarası Etkileşim ve Klasikler

 

 

 

OTURUMLAR

 

 9 EKİM CUMARTESİ

 

 BİLİM VE SANAT VAKFI

Vefa Cd. No. 35 Vefa İstanbul

 

 

I. OTURUM 10.00-11.30 

VEFA SALONU                     

İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE DÖNÜŞÜM VE KLASİKLER

Oturum Başkanı: Mehmet Paçacı

Hanifi Özcan          Bazı İslâm Klasiklerinin İslâm’da “Zihniyet Dönüşümü”ne Etkisi                                 

Burhanettin Tatar     Normatifliğin ve Tarihselliğin Diyalektiği

İbrahim Kalın         Klasiklerin Dünkü ve Bugünkü Anlamı

                       

YEŞİL SALON           

DİN VE FELSEFEDE KLASİK YORUMLAR

Oturum Başkanı: Yahya Michot 

Jules Janssens        Some Classics of Islamic Philosophy, and Their Reception  in the                                           Western World                   

Rahim Acar               Bir Klasik Olarak Summa Theologiae

Rıfat Atay             Bir Din Felsefesi Modern-Klasiği: John Hick’in  An Interpretation of   Religion Adlı Eseri      
                                      

MAVİ SALON               

İSLÂM’DA ALTERNATİF TARİH VE SİYASET

Oturum Başkanı: Şinasi Gündüz 

Mehmet Salih Arı   Şîa’nın Tarih Anlayışı ve Klasikleri

Hayrettin Yücesoy  Classical Islamic Political Thought as a Construction:

      Alternative Approaches to the Master Narrative on  Religious and Rational Morality

Babak Rahimi       The Canonization of Hagiography: The Case of Kashifi’s                      Rawzat al-shuhada’ in the Safavid Period         

 

KIRMIZI SALON

KLASİKTEN MODERNE HADİS

Oturum Başkanı: Raşit Küçük  

Salahattin Polat     İsnadlı Rivayet Metoduyla Telif Edilmiş Erken Dönem : İslâm Klasiklerini Okuma Sorunu

Mehmet Özşenel    Bir Hadis Usûlü Klasiği Olarak Ulumü’l-hadîsve Etkileri

Erdinç Ahatlı        Klasik ve Cumhuriyet Dönemi Hadis Şerhçiliği: Şekil ve                        Muhteva Açısından Bir Mukayese

 

ARA 11.30-12.00 

II. OTURUM 12.00-13.30            

VEFASALONU            

OSMANLI KLASİK DÖNEMİNE BAKIŞLAR

Oturum Başkanı: Mehmet Genç 

Mehmet İpşirli       “Klasik Dönem” Adlandırması ve Mahiyeti

Oktay Özel           “Klasik Dönem” ve Osmanlı Çalışmaları

Cemal Kafadar      “Klasik Dönem”e Yaklaşımlar ve Alternatif Öneriler

 

YEŞİL SALON    

PLASTİK SANATLAR VE KLASİK

Oturum Başkanı: Zeki Sönmez

Fikret Yegül         The Classical Column: A Fundamental Notion in Architecture

Liliana Simeonova  Medieval Greeks, Latins, and Turks and the Classical Art                       of Constantinople

Semra Daşçı         Avrupa Resim Tarihinde Klasik Kavramı Üzerine Düşünceler

                               

MAVİ SALON

MODERN SİYASET DÜŞÜNCESİ VE KLASİK

Oturum Başkanı: Fuat Keyman       

Berdal Aral              Bir Klasik Olarak Grotius

Fevzi Bilgin             Classical Liberal Reflections on the
                           Contemporary Issues of Religion and Politics

H. Murat Köse         Klasik Siyaset Felsefesine Dönüş: Leo Strauss                    

 

KIRMIZISALON     

TARİHVEKLASİK

Oturum Başkanı: Ramazan Şeşen  

Serkan Şen              İlk Türk Klasiği Olarak Göktürk Yazıtları

Kasım Şulul             Tarih Metodolojisine Dair Kadîm Bir Risâle: Kâfiyeci’nin
                           el-Muhtasar fî İlmi’t-Târîh’i

Yavuz Yıldırım         Bir Klasiğin Yorumlanarak Aktarımı: İbn Haldun’un              Mukaddime’sinin Osmanlı Dönemi Türkçe Tercümesi  

                         

ÖĞLE ARASI 13.30-15.00 

III. OTURUM 15.00-16.30

                  

VEFA SALONU                                 

KLASİKTEN MODERNE İSLÂM VE HUKUK

Oturum Başkanı: Gökhan Çetinsaya

Hilal Elver               Legal Orientalism: Transplantation of Law
                           from the West to the East

Haifaa G. Khalafallah  Canons of Fiqh: Historical Questions without Definitive                     Answers

Sami Erdem             Klasik İçeriğe Modern Form: Yeni Klasik Olarak Mecelle      

 

YEŞİL SALON       

İSLÂM KLASİKLERİ VE ÇAĞDAŞ YORUMLAR

Oturum Başkanı: Bekir Karlığa

Mehmet Paçacı          Klasik Tefsir Neydi?

Ömer Türker             İslâm Düşüncesinde Klasiklerin Değişmesi

Burhan Köroğlu         Çağdaş İslâm Düşüncesinde Klasiklerin Yeniden
                            Okunması Projeleri: Câbirî Örneği          

 

MAVİ SALON        

KLASİKLEŞEN BAŞVURU KAYNAKLARI

Oturum Başkanı:Salih Tuğ

Ahmet Özel         İslâm Dünyasında Ansiklopediler

Hüseyin Sarıoğlu   Klasikleşmiş İki Ders Kitabı: Ebherî’nin Îsâgûcî ve
                       Hidâyetü’l-hikme’si

Sedat Şensoy       İslâm Kültürü Sözlük Yazımında İki Klasik: Cevherî’nin
                       es-Sıhâh’ı ve Fîrûzâbâdî’nin el-Kâmûsü’l-muhît’i         

 

KIRMIZI SALON    

AHLÂK KLASİKLERİ

Oturum Başkanı: Kasım Turhan

Yurdagül Mehmedoğlu  Evrensel Ahlâk Anlayışının Oluşumuna Klasiklerden
                              Bir Katkı: Tehzîbu’l-Ahlâk

Ayşe Sıdıka Oktay       İslâm Ahlâk Klasikleri Bağlamında Klasik Nedir?
                              Osmanlı Klasikleri Var mıdır?

Alim Yıldız                Şark Klasiklerinden Attar’ın Pendnâme’sinin Türk Halk                   İnanışlarına Etkisi 

 

ARA 16.30-17.00 

IV. OTURUM 17.00-18.30          

                             

VEFASALONU        

İSLÂM’IN KLASİK ÇAĞINDA BİLİM ve FELSEFE

Oturum Başkanı: Alparslan Açıkgenç

Mehdi Muhakkık         Medical Education in the Classical Islamic Period

Nader el-Bizri             Hermeneutics and Tradition: Re-Gathering The Epistles  of the Brethren of Purity

Yahya Michot             al-Nukat wa’l-fawâ’idand Avicenna: The Building up of 
                              a Classical Reference

 

YEŞİL SALON              

MÛSİKÎ ve KLASİK

Oturum Başkanı: Nuri Özcan

Yalçın Çetinkaya              Müzik ve Klasik

Ahmet Hakkı Turabi          Klasik İslâm Düşüncesinde Mûsikî Tasavvuru

Gülgün Yılmaz                Osmanlı Sarayında “Klasik” Batı Müziği        

 

MAVİ SALON        

İSLÂM HUKUKUNDA KLASİKLEŞME

Oturum Başkanı:Faruk Beşer

 

Şükrü Özen              Bir Otoritenin Oluşumu: İmam Matürîdî Örneği

Murtaza Bedir            Hanefî Usul Geleneğinde Bir Klasikleşmeden Söz                Edilebilir mi?

Eyyüp Sait Kaya         Fıkıhta Muhtasarı Yeniden Düşünmek     

 KIRMIZI SALON    

BATI’DA DİNÎ-SİYÂSÎ DÜŞÜNCE

Oturum Başkanı:Teoman Duralı

Karen Alexandra Leal   Ancients, Moderns, Ottomans, Romaioi, Hellenes, and                      Greeks: The Classical Canon and Communal Identity
                             in the Turn of the 18th Century Ottoman Empire

Betül Avcı                History of the Patriarchs in Eusebius: A Comparison                        between Church Historyand Preparation for the Gospel

Mahmut Salihoğlu       Kitab-ı Mukaddes ve Spinoza   

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.