Havadis

Turgut Cansever hocamızı kaybettik
Mü­te­fek­kir, res­sam, ney­zen ve mi­mar Tur­gut Can­se­ver ho­ca­mı­zı 22 Şu­bat 2009 Pa­zar gü­nü 89 ya­şın­da kay­bet­tik. İs­tan­bul Ka­dı­köy Çif­te­ha­vuz­lar’da­ki evin­de ve­fat eden Can­se­ver’in ce­na­ze­si 23 Şu­bat 2009 Pa­zar­te­si gü­nü Fa­tih Ca­mi­i’nde ikin­di vak­ti­ni mü­tea­kib kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Edir­ne­ka­pı Me­zar­lı­ğın­da top­ra­ğa ve­ril­di. Dün­ya­da Ağa Han Mi­mar­lık ödü­lü­nü üç kez alan tek mi­mar olan Can­se­ver’in bü­tün bir ha­ya­tı an­lam­lı ev­ler, ya­pı­lar ve şe­hir­ler kur­ma mü­ca­de­le­siy­le geç­ti. Ar­ka­sın­da çok azı ger­çek­le­şe­bil­miş 100’ün üze­rin­de pro­je ve bir­çok ki­tap bı­rak­tı. 
 
 
Baharı Çocuk ve Sanat Buluşması’yla karşıladık
7 Mart 2009 Cu­mar­te­si gü­nü “Ço­cuk ve Sa­nat Bu­luş­ma­sı” baş­lı­ğı al­tın­da dü­zen­le­nen et­kin­li­ğe ev sa­hip­li­ği yap­tık. Bu çer­çe­ve­de, 4-11 yaş gru­bun­dan ço­cuk­la­rın re­sim­le­rin­den olu­şan “Bü­yük Çi­zer­ler Ser­gi­si” ay­nı gün mu­ha­tap­la­rıy­la bu­luş­tu. Ser­gi, ba­har bo­yun­ca gö­rü­le­bi­lir.
Et­kin­li­ğin omur­ga­sı­nı oluş­tu­ran “Ço­cuk Di­lin­de Sa­nat” baş­lık­lı pa­nel, vak­fın Ve­fa’da­ki mer­ke­zin­de ger­çek­leş­ti­ril­di. İh­mal edil­miş bir ko­nu­yu gün­de­me ta­şı­mak, ço­cuk ger­çek­li­ğin­de sa­nat ürün­le­ri­nin na­sıl al­gı­lan­dı­ğı­nı tar­tış­mak ve ço­cuk ya­yın­cı­lı­ğı­nı bu açı­dan sor­gu­la­mak ama­cı­nı ta­şı­yan prog­ram, Mus­ta­fa Özel’in açış ko­nuş­ma­sıy­la baş­la­dı. Ali Pul­cu’nun yö­net­ti­ği pa­ne­lin ko­nuk­la­rı, ya­zar ve ya­yın­cı kim­li­ğiy­le Fa­tih Er­do­ğan, çi­zer Os­man Tur­han, çi­zer Emel Keh­ri ve aka­de­mis­yen Dr. Nil­gün Ca­nel’di.
 
 
Dîvân’ın 24. sayısı çıktı
Os­man­lı tec­rü­be­si­nin ya­nı sı­ra Rus­ya ve İran gi­bi meş­ru­tî yö­ne­ti­me geç­mek zo­run­da olan kom­şu­la­rı­nın da tec­rü­be­le­ri­nin önem­li ol­du­ğu an­la­yı­şın­dan ha­re­ket­le Dî­vân: Di­sip­lin­le­ra­ra­sı Ça­lış­ma­lar Der­gi­si’nin 2008 yı­lı­na ait iki sa­yı­sı Os­man­lı­da ve kom­şu­la­rın­da meş­ru­ti­yet tec­rü­be­si­ni ele alan ya­zı­la­ra tah­sis edil­di. Meş­ru­ti­yet tec­rü­be­si­nin da­ha iyi an­la­şı­la­bil­me­si­ne kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı ümit edi­le­rek, bi­rin­ci sa­yı­da, mo­dern dö­nem meş­ru­ti­yet dü­şün­ce­si ve tec­rü­be­si­nin ta­ri­hi kö­ken­le­ri ile Os­man­lı çev­re­sin­de mey­da­na ge­len ben­zer tec­rü­be­ler de­ğer­len­di­ril­me­ye ça­lı­şıl­dı.
Di­van’ın sa­yı­la­rı­na in­ter­net üze­rin­den de ula­şı­la­bi­lir: www.di­van­der­gi­si.com
 
 
Mukaddime Osmanlıca Tercümesi yayınlandı
Me­de­ni­yet Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi, İbn Hal­dun’un çağ­la­rı aşan ese­ri Mu­kad­di­me’nin Os­man­lı­ca ter­cü­me­si­ni uzun sü­ren bir ça­lış­ma­nın ar­dın­da ya­yı­na ha­zır­la­dı. Ya­vuz Yıl­dı­rım, Sa­mi Er­dem, Ha­lit Öz­kan ve M. Cü­neyt Ka­ya’nın için­de bu­lun­du­ğu eki­bin ti­tiz ça­lış­ma­sıy­la hiç­bir ila­ve ve sa­de­leş­tir­me ya­pıl­mak­sı­zın Kla­sik Ya­yın­la­rın­ca üç cilt ha­lin­de ha­zır­la­nan eser, Os­man­lı­ca neş­ri­nin 150. yı­lın­da ni­ha­yet okur­la­rıy­la bu­luş­tu.
İbn Hal­dun’un ta­rih ve top­lu­ma iliş­kin çağ­la­rı aşan ve çı­ğır açı­cı ni­te­lik­te­ki kap­sam­lı açık­la­ma­la­rı­nı içe­ren Mu­kad­di­me, er­ken bir dö­nem­de Os­man­lı mu­hi­tin­de yan­kı bul­du ve ki­ta­bın 18. yüz­yıl­da Şey­hü­lis­lam Pî­rî­zâ­de Meh­med Sâ­hib ta­ra­fın­dan baş­la­nan ter­cü­me­si 19. yüz­yıl­da Ah­med Cev­det Pa­şa ta­ra­fın­dan ta­mam­lan­dı. Mü­ter­cim­ler, bu önem­li kla­sik ese­ri Arap­ça­dan Türk­çe­ye çe­vir­mek­le kal­ma­mış, ek bil­gi, eleş­ti­ri ve ha­ta­la­rın dü­zel­til­me­si gi­bi pek çok kat­kı­da bu­lu­na­rak, Os­man­lı de­rin­li­ği­ni ve ba­kış açı­sı­nı yan­sı­tan dik­ka­te de­ğer bir Mu­kad­di­me yo­ru­mu or­ta­ya koy­muş­lar­dır.
 
 
2009 Bahar seminerleri sona erdi
Bi­lim ve Sa­nat Vak­fı’nın ge­le­nek­sel hâ­le ge­len se­mi­ner­le­ri­nin 39. dö­ne­mi 20 Mart-9 Ma­yıs 2009 ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti. 51 se­mi­ner ve 19 ih­ti­sas ve atöl­ye ça­lış­ma­sı­nın yer al­dı­ğı se­mi­ner prog­ra­mı yi­ne yo­ğun bir il­gi ile kar­şı­laş­tı.
 
 
BSV Notlar 15 ve 16 çıktı
Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin (TAM) ha­zır­la­dı­ğı Not­lar 15 ve 16 ya­yın­lan­dı. Not­lar’dan il­ki, Os­man­lı’da Nü­fus ve İs­kân Po­li­ti­ka­la­rı baş­lı­ğı­nı ta­şı­yor. Bu ki­tap­çık, Ekim 2005-Ha­zi­ran 2006 ta­rih­le­ri ara­sın­da TAM’ın dü­zen­le­di­ği “Ta­rih Oku­ma­la­rı” prog­ra­mı çer­çe­ve­sin­de mi­sa­fi­ri­miz olan Gül­fet­tin Çe­lik, Yu­nus Koç, Tu­fan Gün­düz, Su­rai­ya Fa­roq­hi ve Ke­mal Kar­pat’ın Os­man­lı’da nü­fus ve is­kân po­li­ti­ka­la­rı me­se­le­si üze­ri­ne yap­tık­la­rı ko­nuş­ma­la­rın özet­le­ri­ni içe­ri­yor.
Son Dö­nem Bi­zans Ta­rih­le­ri ve Os­man­lı An­la­tım­la­rı baş­lı­ğı ile ya­yın­la­nan Not­lar 16’da ise, Ma­yıs 2007-Mart 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da TAM’ın dü­zen­le­di­ği “Ta­rih Oku­ma­la­rı: Bi­zans Kro­nik­le­ri” prog­ra­mı çer­çe­ve­sin­de mi­sa­fi­ri­miz olan Ab­dül­ha­mit Kır­mı­zı, As­lı­han Akı­şık, Mev­lü­de Ba­kır ve Es­ra Gü­zel Er­do­ğan’ın Du­kas, Hal­kon­dil, Fran­cis, Anag­nos­tis ve Kri­to­vu­los gi­bi Os­man­lı’yı an­la­tan son dö­nem Bi­zans ta­rih­çi­le­ri­nin eser­le­ri­ne iliş­kin ko­nuş­ma­la­rı­nın özet­le­ri­ni bu­la­cak­sı­nız.
 
 
Hayal Perdesi’nin 13. sayısı çıktı
Si­ne­ma fan­zi­ni Ha­yal Per­de­si uzun bir ara­dan son­ra bek­le­yen­le­riy­le bu­luş­tu. Bu sa­yı­da ka­pak ko­nu­su ola­rak si­ne­ma sa­lon­la­rı­nı mer­ke­ze alan bir dos­ya ha­zır­la­yan der­gi, her ge­çen gün se­yir­ci­si­ni kay­be­den semt si­ne­ma­la­rı­na ve­fa bor­cu­nu ödü­yor. Dos­ya­ya İh­san Ka­bil “Si­ne­ma Sa­lon İliş­ki­si”yle, Tu­ba De­niz de “Düş Şa­to­la­rı Yı­kı­lı­yor” baş­lık­lı ya­zı­sıy­la kat­kı­da bu­lun­muş. Bu sa­yı­da Se­mih Kap­la­noğ­lu’yla top­lu ko­nuş­ma, Ai­da Be­giç ve Ye­şim Us­ta­oğ­lu’y­la söy­le­şi ger­çek­leş­ti­ril­miş. Bir yö­net­men üç film bö­lü­mü ise Mic­ha­el Ha­ne­ke’ye ay­rıl­mış. Si­ne­ma üze­ri­ne te­fek­kür et­mek is­te­yen­ler için der­gi­nin yo­rum say­fa­la­rı -hem viz­yon­dan se­çi­len­ler hem de ha­tır­la­tı­lan kla­sik­ler­le- bu sa­yı­da ol­duk­ça zen­gin. İz­le­nim, Ki­tap, dvd ve Ne­den Film Sey­re­di­yo­ruz? bö­lüm­le­ri de unu­tul­ma­mış. Sö­zün özü uzun bir bek­le­yi­şin ar­dın­dan Ha­yal Per­de­si ha­cim­li bir sa­yıy­la kar­şı­nız­da...
 
 
No­va Sci­en­ce Pub­lis­her Me­de­ni­yet­ler ve Dün­ya Dü­zen­le­ri’ni ya­yın­la­dı
Vak­fı­mız­ca 12-14 Ma­yıs 2006 ta­rih­le­ri ara­sın­da dü­zen­le­nen Me­de­ni­yet­ler ve Dün­ya Dü­zen­le­ri baş­lık­lı ulus­la­ra­ra­sı sem­poz­yum­da su­nu­lan teb­liğ­ler ara­sın­dan se­çi­len ma­ka­le­le­rin yer al­dı­ğı ve Dr. Sa­dık Ünay ile Mu­zaf­fer Şe­nel’in der­le­di­ği Glo­bal Or­ders and Ci­vi­li­za­ti­ons: Pers­pec­ti­ves from His­tory, Phi­lo­sophy and In­ter­na­tio­nal Re­la­ti­ons baş­lık­lı ki­tap No­va Sci­en­ce Pub­lis­her ara­sın­dan çık­tı.
 
 
XX. Öğrenci Sempozyumu
Bi­lim ve Sa­nat Vak­fı’nın ge­le­nek­sel hâ­le ge­len öğ­ren­ci sem­poz­yum­la­rı­nın yir­min­ci­si 14 Mart 2009 ta­ri­hin­de Vak­fın Ve­fa’da­ki mer­ke­zin­de ger­çek­leş­ti. Fark­lı di­sip­lin­ler­den 21 teb­li­ğin su­nul­du­ğu sem­poz­yum il­giy­le ta­kip edil­di.
 
 
İşletme ve Yönetim Toplantıları
Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi bün­ye­sin­de “İş­let­me ve Yö­ne­tim Top­lan­tı­la­rı” baş­lı­ğı al­tın­da ye­ni bir top­lan­tı se­ri­si baş­la­dı. İş­let­me, pa­zar­la­ma, ta­nı­tım, e-ti­ca­ret ve yö­ne­tim dü­şün­ce­si gi­bi ko­nu­lar­da ge­rek sek­tör tec­rü­be­si ge­rek­se aka­de­mik ça­lış­ma­lar ya­pan uz­man­la­rın gö­rüş, dü­şün­ce ve öne­ri­le­ri­ni her ayın son cu­mar­te­si gü­nü din­le­ye­ce­ğiz. Se­ri­nin ilk top­lan­tı­sı 25 Ni­san 2009 Cu­mar­te­si gü­nü Ulus­la­ra­ra­sı Re­ka­bet Araş­tır­ma­la­rı Ku­ru­mu’nda Ge­nel Ko­or­di­na­tör­lük gö­re­vi­ni yü­rü­ten Doç. Dr. Me­lih Bu­lu ile Ulus­la­ra­ra­sı Alan­da Tür­ki­ye’nin Re­ka­bet Avan­taj­la­rı üze­ri­ne ya­pıl­dı.

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.