Küresel Araştırmalar 2009 Bahar Seminerleri

Gİ­RİŞ SE­Mİ­NER­LE­Rİ    
İk­ti­sa­dın Te­mel Kav­ram­la­rı       M. İb­ra­him Tur­han-Ha­lil Tu­na­lı
Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­le­rin       Me­sut Öz­can
Te­mel Kav­ram­la­rı
 
TE­MEL SE­Mİ­NER­LER  
Li­der­lik ve De­ğer­ler         Hü­se­yin Çır­pan
Türk Ana­ya­sal Dü­ze­ni     İb­ra­him Ka­ya
Tür­ki­ye Eko­no­mi Po­li­ti­ği Sa­dık Ünay
Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Te­ori­le­ri II Tun­cay Kar­daş
Ulus­la­ra­ra­sı Fi­nan­sal Sis­tem      Lok­man Gün­düz
Ulus­la­ra­ra­sı Hu­ku­kun Te­mel­le­ri Ber­dal Aral
 
ÖZEL SE­Mİ­NER­LER     
Av­ru­pa Bir­li­ği ve Ulus­larara­sı İliş­ki­ler    Ali Re­sul Usul
Av­ras­ya ve Av­ras­ya­cı­lık Vü­gar İman­bey­li
Çağ­daş Yö­ne­tim Dü­şün­ce­si      Ömer Din­çer
Di­ji­tal Ça­ğın Pa­zar­la­ma­sı Yü­ce Ze­rey
Ener­ji Eko­no­mi Po­li­ti­ği     Sü­ley­man Beş­li
İle­ti­şim Psi­ko­lo­ji­si            İb­ra­him Zeyd Ger­çik
Kim­lik ve Ede­bi­yat          Fat­ma K. Bar­ba­ro­soğ­lu
Stra­te­jik Yö­ne­tim ve Plan­la­ma   Ha­luk Dort­lu­oğ­lu
 
İH­Tİ­SAS ÇA­LIŞ­MA­LA­RI
İk­ti­sat Po­li­ti­ka­sı               M. İb­ra­him Tur­han
 
ATÖL­YE­LER
Mo­der­ni­te ve Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler         Ali Aslan

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.