SAM ATÖLYELER

İslam Sanatı ve Sanat Düşüncesi Araştırma Atölyesi Tasvir Teorileri ve İslam Sanatı

Nur Kançal, Ayşe D. Taşkent**

14 Ekim 2011 Cuma Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

 

Bilim ve Sanat Vakfı

 Sanat Araştırmaları Merkezi

İslam Sanatı ve Sanat Düşüncesi Araştırma Atölyesi

Tasvir Teorileri ve İslam Sanatı

Dr. Nicole Nur Kançal – Dr. Ayşe Taşkent

Bu atölyede İslam Sanatındaki Tasvir Geleneği ve sanat düşüncesi araştırılarak  bir görsel arşiv oluşturulması hedeflenmektedir. İslam Sanatı üst başlığı altında söz konusu geleneğin  görsel kültür ve görsel deneyimi, disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınarak tasvir geleneğinin; felsefi, tarihi, sosyal, kültürel ve sanat tarihi çerçevesinde incelenmesi amaçlanmaktadır.Bu araştırma sürecinde‘İslâm sa­na­tı, iko­nok­lazm, tas­vir ya­sa­ğı, süs­le­me, be­ze­me, tas­vir, temsil, imaj, or­yan­ta­lizm vb. kav­ram­la­r İslam sa­nat ta­ri­hi üze­ri­ne ye­ni­den dü­şün­mede yol gösterici kavramlar olarak ele alınmıştır. Ko­nuy­la il­gi­li ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı alan­da­ yapılan ça­lış­ma­lar; mu­ka­ye­se­li bir pers­pek­tif ge­liş­ti­ril­me­ye imkan vermesi bakımından değerlendirilecektir.

Bu atölye 2010 seminer döneminde Sanat Tarihi atölyemiz tarafından başlatılan; ‘Tasvir: İkonoklazm, Yasak ve Gelenek çerçevesinde İslam Sanatı Üzerine Yapılan Tartışmalaları değerlendirmek’ alt başlıklı dersin devamı niteliğindedir. Geçen dönemde tartışılan konular şunlardır:

 -Sanat Tarihi ve Sanat Kuramı içinde İslam Sanatı

-İkonoloji, İkonografi ve Tasvir Gelenekleri

-İkonoklazm nedir?

-İslam ve İkonoklazm

-Oryantalizm ve İslam Sanatı

-İslam Sanatları ve Tasvir-İmaj-İmge-Temsil Problemi: Dünya ve Türkiye’de kim neyi nasıl tartışıyor? (Felsefe/İlahiyat, Sanat Kuram çerçevesinde)

-İslam Sanatında İkonografya (tasvir geleneği)

-Anikonizm-İkonoklazm-Logocentrizm: tasvir problemine geniş bir perspektiften yaklaşmak

-Yahudi Sanatı tecrübesi

-Şia’nın Tasvir Konusundaki Yaklaşımı

Yukarıda ifade edilen teorik tartışmaların yanı sıra görsel arşiv sunumları minyatür ve diğer görsel malzemeler üzerinden yapılmıştır.

Atölyede; ders öncesinde tespit edilen kitap/makale vb. materyaller katılımcılar tarafından okunmak suretiyle mütalaa edilmektedir. Atölye katılımcıları paylaştırılan metinlerin sunumu yapacaktır. Katılımcıların yapacakları kitap okuma ve sunumların yanısıra konularında uzman konuklar çağrılacaktır.

Atölye için öngörülen süre ‘iki haftada bir, 3 saat’tir. Atölyenin Mayıs sonunda bir öğrenci sempozyumuyla sonuçlandırılması düşünülmektedir. Ayrıca yayın ve görsel arşiv hazırlamaya dönük bir planlama yapılacaktır. Atölye, gidişatına göre 2012/2013 döneminde devam edecektir.

Devam zorunluluğu vardır.

 *Son başvuru tarihi 14 Ekim 2011’dir. (Başvurular kapanmıştır.)

Ayşe Taşkent

1992 yılında Sanat Lisesi resim bölümünden mezun olan Ayşe Taşkent, 1997 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İbn Sînâ’nın Poetikası Üzerine Bir İnceleme” adlı yüksek lisans tez çalışmasına başladı. Tez çalışması devam ederken bir yıl boyunca ABD-University of Houston’da akademik araştırmalarda bulundu. 2002  yılında  başladığı doktora çalışmasını 2009 yılında “Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd’de Estetik” adlı tez ile tamamladı. Ayşe Taşkent kurucusu ve üyesi olduğu BSD çatısı altında sanat etkinliklerini sürdürmektedir.

Nicole (Nur) Kançal-Ferrari

Nicole (Nur) Kançal 1969 yılında İsviçre’nin Alman bölgesinde doğdu. Fen lisesini bitirdikten sonra Lausanne (Lozan) Üniversitesine girdi. Sanat Tarihi, Alman Dili ve Edebiyatı ve Fransızca bölümlerinden1994 yılında “Okunurluk, Resimde Durmaktır: Walter Benjamin’in Bazı ‘Denkbilder’ Üzerine” isimli bitirme tezi ile mezun oldu. Aynı sene İ.Ü. Sanat Tarihi Bölümü’nde yüksek lisansa başladı. “Kırım Hanları’nın İmar Faaliyeti ve Mezar Taşları” başlıklı tezi 1998’de bitirdi. Aynı bölümde “Bahçesaray’daki Hansaray’ın Yerleşim Düzeni ve Mimarisi” adlı doktora çalışması Aralık 2004’te kabul edildi. Kırım’dan Kalan Miras: Hansaray adlı eseri Klasik Yayınları arasından çıktı. www.sonpeygamber.info web sitesinin Almanca sayfanın editörüdür. Değişik yayın organlarında Türk-İslâm sanatı ile ilgili makaleleri mevcuttur. 

İLGİLİ ATÖLYELER

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.