Dîvân: İslam Siyaset Düşüncesi Özel Sayısı

3 Mart 2010 Çarşamba

İs­lam dü­şün­ce ge­le­ne­ği için­de var­lık bul­muş bir İs­lam si­ya­set dü­şün­ce­sin­den bah­set­mek müm­kün mü­dür? Fı­kıh­tan ke­la­ma, ta­sav­vuf­tan ah­lak ve fel­se­fe­ye ka­dar de­ği­şik di­sip­lin­ler­de ka­le­me alı­nan eser­ler bu açı­dan in­ce­le­ne­bi­lir mi? İs­la­mî ilim­ler ve İs­lam fel­se­fe­si li­te­ra­tü­rü içe­ri­sin­de yer alan ve bir şe­kil­de “si­ya­set dü­şün­ce­si” kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ril­mesi müm­kün olan bu eser­ler na­sıl an­la­şıl­ma­lı, na­sıl okun­ma­lı­dır? Bu eser­le­rin ya­zıl­dık­la­rı dö­nem­de­ki si­ya­sî tat­bi­kat­tan et­ki­le­nip et­ki­len­me­dik­le­ri­ni, ya­hut bu tat­bi­kat üze­rin­de et­ki­le­ri­nin olup ol­ma­dı­ğı­nı tes­pit et­mek müm­kün mü­dür? Gü­nü­müz­de “İs­lam si­ya­set dü­şün­ce­si­ni” ele alan eser­ler, ka­dim bi­ri­ki­mi doğ­ru bir şe­kil­de an­la­yıp ak­tar­ma açı­sın­dan ne­re­de dur­mak­ta­dır? 21. yüz­yıl­da İs­lam si­ya­set dü­şün­ce­si­ni ça­lış­ma­nın an­la­mı ne­dir ve mev­cut bi­ri­kim bu açı­dan na­sıl bir öne­me sa­hip­tir?

Dî­vân: Di­sip­lin­le­ra­ra­sı Ça­lış­ma­lar Der­gi­si’nin yir­mi ye­din­ci sa­yı­sı, bu ve ben­ze­ri so­ru­lar çer­çe­ve­sin­de Hı­zır Mu­rat Kö­se’nin ön­cü­lü­ğün­de Bi­lim ve Sa­nat Vak­fı Me­de­ni­yet Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi bün­ye­sin­de 2003 yı­lın­da ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­yan Si­ya­set Dü­şün­ce­si Atöl­ye­si’nin kat­kı­la­rıy­la ha­zır­la­nan “İs­lam Si­ya­set Dü­şün­ce­si” özel sa­yı­sıy­la oku­yu­cu­la­rı­nın kar­şı­sın­da.

Ayrıntılı bilgi için bkz. www.divandergisi.com

Dîvân   DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ      

Cilt 14  Sayı 27  2009/2

 

İSLAM SİYASET DÜŞÜNCESİ

 

İÇİNDEKİLER

 

Sunuş     V-VIII

 

İslam Siyaset Düşüncesini Yeniden Okumak: Eleştirel Bir Giriş

Hızır Murat KÖSE     1-19

 

‘Siyasî-Fıkhî Ahkâmın’ Fıkıh Usûlü Zemininde Temellendirilmesi: Cüveynî’nin el-Gıyâsî’sinde Kat‘iyyât-Zanniyyât Ayrımı ve Modern Yorumları

Özgür KAVAK     21-55

 

“Peygamberin Yasa Koyuculuğu”: İbn Sînâ’nın Amelî Felsefe Tasavvuruna Bir Giriş Denemesi

M. Cüneyt KAYA     57-91

 

Ahlâk Düşüncesinde Siyaseti Aramak: İbn Miskeveyh’te “Adalet” Kavramının Siyasî Yansımaları

Hümeyra KARAGÖZOĞLU     93-118

 

İnsan Doğası Temelinde Fârâbî’nin Toplum ya da Devlet Görüşü

Hatice UMUT     119-144

 

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ

Metin Bozan, İmâmiyye’nin İmâmet Nazariyesinin Teşekkül Süreci

Özgür KAVAK     145-150

 

Roy P. Mottahedeh, Loyalty and Leadership in an Early Islamic Society

Ahmed Tahir NUR & Abdullah Said ARI     151-156

 

Muhammad Qasim Zaman, Religion and Politics under the Early ‘Abbasids:The Emergence of the Proto-Sunnı Elite

Osman Safa BURSALI     157-162

 

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.