MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Kelâm ile Tasavvuf Arasında: Bahâeddinzâde ve Kader Anlayışı

Yasin Apaydın

5 Mart 2022 Cumartesi 14:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

MAM Kitâbiyat toplantı dizisi Orkhan Musakhanov ile birlikte ortaya çıkardıkları Bahâeddinzâde'nin entelektüel biyografisini ve düşünürün Risâletü’l-kazâ ve’l-kader eserinde ortaya koyduğu kader anlayışını dinlemek üzere Yasin Apaydın'ı* konuk ediyor. Musakhanov ve Apaydın'ın Kelâm ile Tasavvuf Arasında: Bahâeddinzâde ve Kader Anlayışı** kitabı Bahâeddinzâde'nin çalışmalarının tarihsel bağlamı ve problemleri için önemli bir kaynak teşkil ediyor.

 

"İslâmiyetle birlikte ortaya çıkan İslâmî ilimlerin hemen hepsinde mahâretini ortaya koyan Osmânlı ulemâsı, aklî/felsefî ilimleri de dikkate alan genel bir eğilim içerisinde olmuş, iki alanı birbirinden keskin çizgilerle ayırmak yerine tedris ve telif faaliyetlerini ikisinde de sürdürmüştür.
Bahsedilen bu özelliği şahsında somutlaştırmış düşünürlerin başında XVI. yüzyılda yaşamış ve Bahâeddinzâde olarak şöhret bulmuş Muhyiddin Mehmed b. Bahâeddin (v. 952/1545) gelmektedir. Şer‘î ilimlere olan vukufiyeti yanında aklî ilimlerde de otoritesini akranlarına kabul ettiren Bahâeddinzâde, telif ettiği eserleriyle yaşadığı asırdan başlayarak Osmanlı düşüncesini derinden etkilemeyi başarmıştır.
Elinizdeki kitap, hakkında bilgi veren biyo-bibliyografik kaynaklar, çağdaşlarının tanıklıkları ve kendi eserlerinden hareketle Bahâeddinzâde’nin entelektüel biyografisini sunmaktadır. Ayrıca onun eserlerinde merkezî bir yer işgal eden ve Kemalpaşazâde eleştirisini de içeren kader sorununa yaklaşımını, Risâletü’l-kazâ ve’l-kader ile Risâle fî isbâti’l-vâcib ve’t-tevhîd adlı eserlerinin ilk kez yapılan tahkikli neşri, tercümesi ve detaylı incelemesi eşliğinde ortaya koymaktadır."

 

* Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi

**Endülüs Yayınları, 2021

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.