KAM ROUNDTABLE MEETINGS

Identity and Corruption in Turkey-EU Relations

Tim Jacoby

30 April 2010 18:00 Salon: ARAŞTIRMA II SALONU

 "Avrupa Konuşmaları"nın ikincisinde, Manchester Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Tim Jacoby ile Türkiye-Avrupa ilişkilerinde kimlik ve yolsuzluk arasındaki ilişkiyi tartışacağız.
 

This presentation suggests that current discourses on Turkish corruption are marked by a disproportionate emphasis on culture and can thus be understood as part of a broader relationship with Europe’s perennial “other”. Having traced elements of this within European political elites’ response to Turkey’s prospective accession to the Union, I go on to suggest that the association of corruption with a different cultural orientation represents a useful means of legitimising the extraneous guidance of administrative and economic change. The ultimate aim of such reforms are, the paper concludes, to extend the penetrative capacity of European capital, to reduce the transaction costs involved in acquiring Turkish assets and to disable domestic resistance to further marketisation.

 

Dr. Tim Jacoby

http://www.sed.manchester.ac.uk/idpm/staff/jacoby_tim.htm#research 

 

***

Tim Jacoby: ''AB'nin yolsuzlukla mücadele programının amacı, Batı sermayesinin Türk pazarına girişini klolaylaştırmak''

Değerlendirme:Harun Küçükaladağlı

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi’nin dü­zen­le­di­ği “Av­ru­pa Ko­nuş­ma­la­rı”nın ikin­ci­sin­de, Manc­hes­ter Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üye­si Dr. Tim Ja­coby ile Tür­ki­ye-Av­ru­pa Bir­li­ği iliş­ki­le­rin­de kim­lik ve yol­suz­luk ara­sın­da­ki iliş­ki tar­tı­şıl­dı. Prog­ram­da Ja­coby, Re­vi­ew of In­ter­na­tio­nal Stu­di­es der­gi­sin­de “Tur­key and Eu­ro­pe: Cul­tu­re, Ca­pi­tal and Cor­rup­ti­on” baş­lı­ğı ile ya­yım­la­nan ma­ka­le­si çer­çe­ve­sin­de Tür­ki­ye’nin AB üye­li­ği önün­de­ki en­gel­ler­den bi­ri ola­rak res­mî bel­ge­ler­de sık sık gün­de­me ge­ti­ri­len yol­suz­luk ko­nu­su­nu fark­lı bir açı­dan de­ğer­len­dir­di.
Ja­coby, ta­rih­sel ve kül­tü­rel ar­kap­la­nın, di­ğer ko­nu­lar­da ol­du­ğu gi­bi yol­suz­luk ko­nu­sun­da da Tür­ki­ye-AB iliş­ki­le­rin­de önem­li bir rol oy­na­dı­ğı­nı, bu un­sur­la­rı göz ar­dı ede­rek ya­pı­la­cak ana­liz­ler­le so­ru­nun an­la­şı­la­ma­ya­ca­ğı­nı sa­vun­du. Tür­ki­ye’nin Av­ru­pa ile bü­tün­leş­me­si­ne iliş­kin sü­rek­li ge­li­şen bir li­te­ra­tür ol­ma­sı­na kar­şın, yol­suz­luk ko­nu­su­nun, kül­tü­rel uyum­suz­lu­ğa da­ir tar­tış­ma­lar­dan zi­ya­de ik­ti­sa­dî iliş­ki­ler­de gün­de­me gel­di­ği­ne dik­kat çek­ti. Tür­ki­ye ör­ne­ğin­de bu­nun ek­sik bir de­ğer­len­dir­me ola­ca­ğı­nı sa­vu­nan Ja­coby, kim­lik ve kül­tü­rel de­ğer­le­rin Av­ru­pa’nın Türk al­gı­sı­nı be­lir­le­di­ği­ni; Türk­le­rin bu de­ğer­ler­le bir­lik­te ta­rih­sel pers­pek­tif­ten ba­kıl­dı­ğın­da Av­ru­pa kim­li­ği­ne gö­re “öte­ki” ol­du­ğu­nu; hi­le­kâr, do­lan­dı­rı­cı, kur­naz Türk al­gı­sı­nın zi­hin­ler­de in­şa edil­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Bu id­di­ası­nı da Ox­ford’un 24 cilt­lik söz­lü­ğün­de Türk ke­li­me­si­nin za­lim, in­saf­sız, kur­naz gi­bi an­lam­lar­la kar­şı­lan­ma­sı­nı ör­nek gös­te­re­rek des­tek­le­di. Ja­coby, Av­ru­pa’nın si­ya­sî ve kül­tü­rel sı­nır­la­rı­nı be­lir­ler­ken ge­le­nek­sel ba­kış açı­sı çer­çe­ve­sin­de “me­de­ni Ba­tı/bar­bar Do­ğu (Os­man­lı-Türk)” an­la­yı­şı­nın hâ­kim ol­du­ğu­nu si­ya­sî­ler­den ve aka­de­mi çev­re­sin­den yap­tı­ğı alın­tı­lar­la açık­la­dı.
Ja­coby’ye gö­re “yol­suz­lu­ğa ba­kış, So­ğuk Sa­vaş son­ra­sı dö­nem­de dö­nü­şü­me uğ­ra­dı. So­ğuk Sa­vaş dö­ne­min­de pek gün­de­me gel­me­yen yol­suz­luk, 1990’dan iti­ba­ren ulu­sal-ulus­la­ra­ra­sı ka­mu­oyun­da ve ba­sın­da çok yo­ğun bir şe­kil­de tar­tı­şıl­dı; ulus­la­ra­ra­sı or­ga­ni­zas­yon­lar (BM, Dün­ya Ban­ka­sı, OECD, AB) ta­ra­fın­dan yol­suz­luk­la mü­ca­de­le için çe­şit­li gi­ri­şim­ler dev­re­ye so­kul­du”. Ja­coby bu­ra­da da ko­nu­ya fark­lı bir açı­dan yak­la­şa­rak So­ğuk Sa­vaş son­ra­sı dö­nem­de yol­suz­luk­la mü­ca­de­le ve iyi yö­ne­tim ko­nu­la­rı­nın gün­dem hâ­li­ne gel­me­si­ni, he­men her ko­nu­da ol­du­ğu gi­bi, “kül­tür­cü­lü­ğün” geç­miş­ten bu­gü­ne sü­re­ge­len hâ­ki­mi­ye­tiy­le bağ­lan­tı­lan­dır­dı. “AB yol­suz­luk ko­nu­sun­da Tür­ki­ye’den çok da­ha kö­tü du­rum­da­ki Do­ğu Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ni Bir­li­ğe al­dı ve ay­rı­ca­lık­lı mu­ame­le et­ti. AKP’nin 2002’de ik­ti­da­ra gel­me­siy­le bir­lik­te de Tür­ki­ye ile Av­ru­pa ara­sın­da­ki fark­lı­lık­la­ra iliş­kin kim­lik te­mel­li so­ru­lar et­ra­fın­da kül­tü­rel tar­tış­ma­lar or­ta­ya çık­tı.” Ja­coby, yö­ne­ti­me din­dar geç­mi­şi olan bir hü­kü­me­tin gel­me­si­ni, Tür­ki­ye’nin Av­ru­pa kül­tü­rü­ne dâ­hil ol­ma­dı­ğı­na en önem­li da­ya­nak ola­rak su­nan ya­zar­lar­dan da ör­nek­ler ver­di ve ek­le­di:
AKP’nin eş­cin­sel ev­li­li­ği ve zi­na­yı ya­sak­la­yan ya­sa tek­lif­le­ri­ni ha­zır­la­ma­sı, AB ta­ra­fın­dan İs­lâ­mî ku­ral­lar çer­çe­ve­sin­de alın­mış ka­rar­lar şek­lin­de ni­te­le­ne­rek eleş­ti­ril­di. Tür­ki­ye ör­ne­ğin­de din-ka­nun iliş­ki­si­ne vur­gu ya­pı­lır­ken, ay­nı ya­sa­yı çı­ka­ran Ro­man­ya ör­ne­ğin­de ka­rar sa­de­ce in­san hak­la­rı çer­çe­ve­sin­de de­ğer­len­di­ril­di. Bu çif­te stan­dar­dın kay­na­ğın­da İs­la­mo­fo­bi bu­lu­nu­yor.
Ja­coby, yol­suz­luk ko­nu­su­nu ik­ti­sa­dî açı­dan da ele al­dı. “AB’nin yol­suz­luk­la mü­ca­de­le prog­ra­mı doğ­ru­dan so­ru­nun üs­te­sin­den gel­mek için ya­pıl­ma­dı. Ger­çek amaç ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­la­rın kâr ara­yış­la­rı­nı des­tek­le­mek ve Ba­tı ser­ma­ye­si­nin Türk pa­za­rı­na gi­ri­şi­ni ko­lay­laş­tır­mak­tı. Av­ru­pa’da yol­suz­lu­ğun en önem­li ara­cı olan rüş­vet, ki­şi­sel ola­rak ve­ril­di­ğin­de suç teş­kil ediyor; fa­kat şir­ket­ler rüş­vet ver­di­ğin­de bu, suç de­ğil ko­lay­laş­tı­rı­cı iş­lem ola­rak ta­nım­la­nı­yor ve ta­ma­men ya­sal bir du­rum.” Bu­ra­dan yo­la çı­ka­rak yol­suz­luk­la mü­ca­de­le­nin etik de­ğer­ler­den zi­ya­de ik­ti­sa­dî ge­ti­ri­ler için ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Ja­coby, yol­suz­lu­ğun gün­dem­de tu­tul­ma­sıy­la Tür­ki­ye üze­rin­de si­ya­sî bas­kı ku­rul­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı­na da dik­kat çek­ti.
Jac­boy, su­nu­mu­nun so­nun­da, AB’nin yol­suz­luk­la mü­ca­de­le ça­lış­ma­la­rı­nın tam ola­rak an­la­şı­la­bil­me­si için ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler­de kül­tü­rel mi­ra­sın mut­la­ka göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bir kez da­ha vur­gu­la­dı. Prog­ram, din­le­yi­ci­ler­den ge­len so­ru­lar çer­çe­ve­sin­de AKP Hü­kü­me­ti ve Av­ru­pa, Av­ru­pa’da Müs­lü­man al­gı­sı, ırk­çı­lık, İs­la­mo­fo­bi, kül­tü­rel fark­lı­lık gi­bi ko­nu­la­ra iliş­kin tar­tış­ma­lar­la so­na er­di. 
 
 
 
 

Bilim ve Sanat Vakfı (Foundation for Sciences and Arts)

Küresel Araştırmalar Merkezi (Centre for Global Studies)

Adres:Vefa Cad., No: 41, 34134, Vefa/İstanbul
Tel: +90 212 528 22 22 / 801-802
Faks: +90 212 513 32 20
E-Posta: kam@bisav.org.tr

 

 

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).