TAM ROUNDTABLE MEETINGS

Depicting the Other: Qızılbash Image in the 16th Century Ottoman Historiography

Depicting the Other: Qızılbash Image in the 16th Century Ottoman Historiography

Yasin Arslantaş

Eylül ayı Tez-Makale Sunumları programında Bilkent Üniversitesi’nde hazırladığı “Ötekini Tasvir Etmek: 16. Yüzyıl Osmanlı Tarihyazımında Kızılbaş İmajı” başlıklı master tezi çerçevesinde Yasin Arslantaş’ı dinleyeceğiz. Arslantaş’ın çalışması Osmanlı’nın 16. yüzyılın başında İran’da yeni bir güç olarak ortaya çıkan Safeviler ve onların Anadolu’daki Türkmen destekçileri hakkındaki algısının kökenlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma genellikle fetvalar ve mühimme defterleri gibi arşiv kaynaklarını kullanan çalışmaların aksine 16. yüzyıl Osmanlı tarihçilerinin eserlerine, özellikle Selimnâme literatürüne bakmakta ve onların Kızılbaşlar hakkında oluşturulan dini ve siyasi söylemdeki rollerini incelemektedir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9/14/2013 4:00 PM

An ottoman cıty between tradıtıon and modernıty: Polıtıcs ın Trebizond ın the fırst half of 17th century

An ottoman cıty between tradıtıon and modernıty: Polıtıcs ın Trebizond ın the fırst half of 17th century

Turan Açık

Haziran ayı Tez-Makale Sunumları programında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Prof. Dr. Kenan İnan nezaretinde hazırladığı “Gelenek ve Modernlik arasında Bir Osmanlı Şehri: 17. Yüzyılın İlk Yarısında Trabzon’da Siyaset” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Turan Açık’ı dinleyeceğiz. “Klasik” dönem sonrası Osmanlı İmparatorluğunda meydana gelen değişimlere bir eyâlet merkezinden bakmayı deneyen bu tez, şehirlerin sosyo-politik tarihlerinin yazılması gerektiği noktasından hareket etmektedir. Açık, Trabzon’un sosyo-politik tarihinin belli oranda ortaya konulmaya çalışıldığı tezinde, bir eyâlet merkezinin hem geleneksel hem de ondan ayrılan taraflarını ortaya çıkarmaya çalışarak, İmparatorluğun tarihinde bir dönüm noktası olan bu dönemin anlamlandırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6/3/2013 6:00 PM

Towards the Revolution of 1908: The Assassination of Şemsi Paşa

Towards the Revolution of 1908: The Assassination of Şemsi Paşa

Hakan Özdemir

Mayıs ayı Tez-Makale Sunumları programında Fatih Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Yrd. Doç Dr. Ebubekir Ceylan nezaretinde hazırladığı “Towards the Revolution of 1908: The Assassination of Şemsi Paşa”* başlıklı yüksek lisans tezi çerçevesinde Hakan Özdemir’i dinleyeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
5/6/2013 6:00 PM

The socio-economic analysis of the Great Fire of Istanbul 1660

The socio-economic analysis of the Great Fire of Istanbul 1660

Kenan Yıldız

Nisan ayı Tez-Makale Sunumları programında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim ve Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı’nda hazırladığı “1660 İstanbul Yangınının Sosyo-Ekonomik Tahlili” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Kenan Yıldız’ı dinleyeceğiz. İstanbul’da meydana gelen yangınların en büyüğü olarak da nitelenen 1070/1660 tarihli yangını ele alan Yıldız’ın çalışması, şehrin üçte ikisini küle çevirmiş ve yarımadanın gerek nüfus ve gerekse siluet yönünden değişikliğe uğramasında etkili olan bu yangını öncesi ve sonrasıyla, ekonomik ve sosyal yönden incelemektedir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4/15/2013 6:00 PM

A new commercial center in the 19th century Blacksea: Samsun

A new commercial center in the 19th century Blacksea: Samsun

Filiz Dığıroğlu

Mart ayı Tez-Makale Sunumları programında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi bölümünde hazırladığı “XIX. Yüzyıl Karadeniz'inde Yeni Bir Ticari Merkez: Samsun” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Filiz Dığıroğlu’nu dinleyeceğiz. Dığıroğlu çalışmasında XIX. yüzyıl Osmanlı Karadenizi’nde küçük bir sahil kasabasından modern bir ticaret merkezine dönüşen Samsun şehrinin yaşadığı değişimi ele almakta, değişimin boyutları ile Samsun’un Osmanlı sosyo-ekonomik yapısındaki yerini anlamak için XIX. yüzyıl boyunca kentin coğrafi, idari ve demografik yapısı incelemektedir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/18/2013 5:29 PM

The relationships between Muslim and Non-Muslim in Üsküdar in the first half of the 18th century in the light of kâdi records and contemporary sources

The relationships between Muslim and Non-Muslim in Üsküdar in the first half of the 18th century in the light of kâdi records and contemporary sources

Nevzat Erkan

Mart ayı Tez-Makale Sunumları programında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Bölümü’nde hazırladığı “18. yy’ın İlk Yarısında Üsküdar’da Müslim-Gayrimüslim İlişkileri-Şeriyye Sicilleri ve Müdevvel Kaynaklar Işığında-” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Nevzat Erkan’ı dinleyeceğiz. Erkan’ın çalışması XVIII. yüzyılın ilk yarısı içerisinde dönemin üç büyük kazasından biri olan Üsküdar’da yaşamış Müslüman ve gayrimüslim tebaa arasında münasebetleri ele almaktadır. Tezin ana kaynağını incelenen döneme ait Üsküdar Şeriyye Sicilleri oluştururken, bunun yanında Başbakanlık Osmanlı Arşivi, fetva mecmuaları seyahatnameler ve diğer araştırmalardan istifade edilmiştir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3/4/2013 5:30 PM

Otto von Bismarck and his image in the Ottoman Empire

Otto von Bismarck and his image in the Ottoman Empire

Yusuf Ziya Altıntaş

Şubat ayı Tez-Makale Sunumları programında İstanbul Üniversitesi’nde hazırladığı “Otto von Bismarck ve Osmanlı’daki İmajı” başlıklı yüksek lisans tezi çerçevesinde Yusuf Ziya Altıntaş’ı dinleyeceğiz. Altıntaş’ın tez çalışması Osmanlı-Alman ilişkileri çerçevesinde Bismarck’ın ön plana çıktığı olayları inceleyerek, onun bu olaylardaki rolünü ve Osmanlı’daki imajını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada bu amaç doğrultusunda öncelikle Alman Birliği’ne giden süreçte Prusya Devleti ve Osmanlı ile ilişkileri, ardından bu birliğin mimarı olan Bismarck’ın hayatı ve politikaları ele alınmıştır. Çalışmanın ana bölümünde ise önce devletlerarası ilişkilerde Bismarck’ın ön plana çıktığı olaylar irdelenmiş, daha sonra temsil gücü olan isim ve araçlar üzerinden Osmanlı’da nasıl bir imaja sahip olduğu araştırılmıştır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
2/11/2013 6:00 PM

Ottoman maritime transition from sail to steam (1825-1855)

Ottoman maritime transition from sail to steam (1825-1855)

Levent Düzcü

Ocak ayı Tez-Makale Sunumları programında Gazi Üniversitesi’nde hazırladığı “Yelkenliden Buharlıya Geçişte Osmanlı Denizciliği, 1825-1855”** başlıklı doktora tezi çerçevesinde Levent Düzcü’yü* misafir ediyoruz. Levent Düzcü’nün çalışması, deniz tarihinde klasik dönem ile modern dönem arasında geçişin yaşandığı bir evreye; özelde ise Osmanlı denizciliğine eğilmektedir. Bu evre, daha çok 19. yüzyılın ilk yarısını kapsamaktadır. Sözü edilen bu dönem içinde yaşanan 1827 Navarin ve 1853 Sinop faciaları, Osmanlı denizciliğinde önemli değişimlerin yaşandığı bir zaman dilimini temsil eder. Düzcü’nün çalışması bu iki zaman dilimi arasında Osmanlı Devleti’nin yelkenli gemiden buharlı gemiye geçişinin parametrelerini ele almaktadır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
1/14/2013 5:30 PM

The administrative and socio-economic structure of Mytilene Island (1876-1914)

The administrative and socio-economic structure of Mytilene Island (1876-1914)

Metin Ünver

Aralık ayı Tez-Makale Sunumları programında İstanbul Üniversitesi’nde hazırladığı “Midili Adasının İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısı 1876-1914” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Metin Ünver’i misafir ediyoruz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12/10/2012 5:30 PM

The Predicaments of Alla Franca: Visions of Proper Behavior in Late Ottoman Etiquette Literature

The Predicaments of Alla Franca: Visions of Proper Behavior in Late Ottoman Etiquette Literature

Fatma Tunç Yaşar

Kasım ayı Tez-Makale Sunumları programında Boğaziçi Üniversitesi’nde hazırladığı “The Predicaments of Alla Franca: Visions of Proper Behavior in Late Ottoman Etiquette Literature” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Fatma Tunç Yaşar’ı misafir edeceğiz. Fatma hanımın tezi 1889 ve 1918 yılları arasında yayımlanmış geç dönem Osmanlı âdâb-ı mu’âşeret kitapları hakkındadır ve bu kitapları davranış literatürü olarak ele alırken, bu literatürün ortaya çıkışını geç dönem Osmanlı toplumsal, siyasi ve kültürel atmosferi ve dünya bağlamında tartışmaktadır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11/12/2012 5:30 PM

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).