Site Kullanım İlkeleri

25/جمادى الأولى/1441

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

Biz Bilim ve Sanat Vakfı (“BİSAV” veya “Vakıf”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda KVKK’da, KVKK’ya bağlı yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bağlayıcı nitelikteki kararlarında ve sair mevzuatta belirtilmiş olan teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.

İşbu metin ile veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve böylelikle, BİSAV yönetimindeki diğer tüm internet siteleri (“İnternet Sitesi”) üzerinden gerçekleştirdiğiniz faaliyetler özelinde işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında siz ziyaretçilerimizi detaylıca bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

BİSAV olarak, İnternet Sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini, tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla;

 • İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeniz,
 • İnternet Sitesi içerisinde bulunan standart çerezler,
 • İnternet Sitesi içerisindeki ‘Kayıt Ol’ ve ‘Üye Girişi’ ile sistemde belirtilen bilgileri doldurarak giriş sağlamanız

aracılığıyla toplamaktayız.

 

 1.  VERİLERİNİZ, VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

 

Yukarıda açıklanan toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ:

VERİ TİPLERİ

Kimlik Verisi

Ad-soyad,

İletişim Verisi

E-posta adresi, Telefon numarası.

Kullanıcı İşlem Verisi

İçerik aramasına ilişkin bilgi, Elektronik ileti gönderimine ilişkin verilen hukuki onay, Talep ve şikâyet bilgisi, Verilmiş olunan hukuki onaylar

İşlem Güvenliği Verisi

İnternet Sitesi; ziyaretinize ilişkin bağlantı/giriş-çıkış tarih (log kaydı) ve saat bilgisi, IP adresi, Kullanıcı adı ve parola bilgisi

 

İlgili tabloda yer alan kişisel verileriniz;

 • İnternet Sitesi üyelik sisteminde isim, soy isim ve e-posta adresiniz ile ayırt edilebilirliğinizin sağlanması,
 • Üyeliğinizin tamamlanabilmesi ve üyeliğinizin güvenliğinin sağlanabilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikâyetlerin takibi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında isim ve soy isminizle ayırt edilebilmeniz,
 • Etkinlik ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize, sorduğunuz soru başlığı üzerinden sınıflandırarak cevap verilebilmesi,
 • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Şuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi,
 • Vermiş olduğu hukuki onaylara yönelik, Vakfın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve onay kayıtlarının hukuka uygun şekilde saklanabilmesi,
 • Onay vermeniz halinde Vakfın etkinlik ve faaliyetleri ile ilgili tanıtım içeriklerinin gönderilebilmesi,
 • İnternet Sitesi’nin daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması,
 • Vakfın faaliyet alanlarına ilişkin güncel makale, haber ve bültenlerden haberdar olabilmeniz,
 • Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
 • Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapılabilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

amaçlarıyla işlenmekte olup KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; ilgili sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi; BİSAV’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla BİSAV’ın meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak BİSAV tarafından toplanmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMACI

 

Kişisel verileriniz;

 1. İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlara, denetçilere, vergi danışmanları ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere,
   
 2. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmi kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
   
 3. Taleplerinizin yerine getirilmesi adına; tarafınızca yetki verilmiş vekil ve temsilcilerinize

KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. 

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Vakfa daha önce bildirilen ve Vakfın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla BİSAV sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

 

Bilim ve Sanat Vakfı

[email protected]

02125282222

 

خيار المحررين

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


تابعنا

الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي الأخبار والتحديثات.