MAM WORKSHOPS

İslam Medeniyetinin Teşekkül Dönemi Atölyesi

Halit Özkan, Ali Hakan Çavuşoğlu

19 November 2011 Salon: ARAŞTIRMA II SALONU

Ali Hakan Çavuşoğlu ve Halit Özkan’ın danışmanlığında Medeniyet Araştırmaları Merkezi bünyesinde çalışmalarına başlayan atölye, hicretten sonraki yaklaşık üç asırlık dönemde Medine, Kûfe, Basra, Şam ve Bağdat gibi İslâm dünyasının belli başlı merkezlerinde yaşanan ve bu dönemi “İslâm medeniyetinin teşekkül dönemi” olarak adlandırmayı haklı kılacak derecede önemli sonuçlar doğuran gelişmeleri mercek altına almayı hedeflemektedir. Özellikle ehl-i Hicazehl-i Kûfeehl-i re’y ve ehl-i hadîs gibi erken dönem ilmî ve fikrî eğilim, oluşum ve hareketler ile Süfyân es-Sevrîİbn Cerîr et-TaberîEvza‘î, Süfyân b. Uyeyne gibi dört mezheb imamı dışındaki erken dönem kurucu âlimler üzerinde yoğunlaşacak olan atölyede, bu sayede fıkıh, hadis, kelâm, kıraat, tasavvuf gibi temel İslam ilimlerinin teşekkül ve ayrışma sürecinin aydınlatılması, IV. (X.) yüzyıldan itibaren kurumlaşan ve klasikleşen farklı ilim gelenekleri ve mezheplerin erken dönem tarihinin keşfedilmesi amaçlanmaktadır.

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).