32 - Anadolu Kronikleri

12 Aralık 2015 Cumartesi

Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi olarak düzenlediğimiz “Tarih Okumaları” üst başlıklı tartışmalı program serimizde her dönem farklı bir alt başlık etrafında sunumlar ve tartışmalar gerçekleştiriyoruz. “Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de İskan Politikaları”, “Osmanlı Kuruluş Tartışmaları”, “Kendi Metinleriyle Osmanlı Tarihleri: Kronikler”, “Bizans Kronikleri” daha önce Tarih Okumaları kapsamında düzenlediğimiz ve Notlar olarak neşretmek sureti ile istifadenize sunduğumuz program serilerinden bir kaçı. Elinizdeki Anadolu Kronikleri ise gerek tematik gerekse kronolojik bakımdan bu serinin yeni bir halkasını teşkil ediyor. Daha önce yaptığımız ve kısmen yukarıda işaret ettiğimiz programlarda Bizans dönemini, Osmanlı kuruluş ve sonrası dönemlerini birincil kaynaklar üzerinden tartışma imkanı bulmuş, Osmanlı öncesi Anadolu’daki vaziyete ilişkin bir takım göndermeler dışında mufassal tartışmalar yürütememiştik. İşte; “Anadolu Kronikleri (11.-14. yy)” alt başlıklı seri ve dolayısıyla da elinizdeki Notlar ile de sahanın uzmanları ile birlikte Selçuklu ve beylikler dönemi Anadolu siyaseti, entelektüel ve dini hayatı, sosyal yapısı vb. hususlar üzerine yaptığımız sunum ve mufassal tartışmaları nazar-ı dikkatlerinize sunma imkânı bulmuş oluyoruz.

Aralık 2011 - Haziran 2012 tarihleri arasında yedi farklı oturum halinde gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarda ezcümle; Fatih Bayram ile Mevlanâ’ya dair menkıbelerin derlendiği devrin tasavvufi hayatı ve beylikleri için önemli bilgiler içeren Ahmed Eflâkî’nin Menakıbü’l-ârifin’ini, Turgay Şafak ile Anadolu ve Balkanların İslamlaşma süreçlerinin halk destanlarında vücut bulan metinlerinden Danişmendnâme ve Saltuknâme’yi, Harun Yılmaz ile Yazıcızade Ali tarafından Tevârih-i Âli Selçuk ismiyle tercüme edilen ve Büyük Selçuklu’ların dağılma sürecini ele alan Muhammed b. Ali b. er- Râvendî’nin Râhatü’s-sudûr ve Ayetü’s-sürûr’unu, Sara Nur Yıldız ile 13. yüzyıl Anadolu’sunda Selçuklu ve Moğol hakimiyetinin - bilhassa idare ve idareciler noktasında - kesişim noktalarına dair önemli bir kaynak olan ve İbn Bîbî tarafından yazılan el-Evâmirü’l-´alâiyye fi’l-umûri’l-´alâiyye’yi, Kadir Turgut ile Kadı Burhaneddin ve siyasi faaliyetleri hakkındaki en önemli kaynaklardan birisi olan Aziz bin Erdeşir-i Esterâbâdî’nin Bezm ü Rezm’ini, Musa Şamil Yüksel ile Timur’un meşruiyet zeminini oluşturmaya çalışan, Timur ve devleti açısından önemli bir kaynak olan Nizameddin Şami’nin Zafername’si, ve nihaî olarak yine Fatih Bayram ile Osmanlılar ve Karamanlılar arasındaki ihtilafın şahit ve taraftarlarından bir metni, Şikârî’nin Karamanname tercümesini tartıştık.

Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin bu programı düzenlemesinde başından itibaren ciddi katkılarda bulunan Fatih Bayram hocamıza bu vesile ile bir kez daha teşekkür ederek ve elinizdeki Notlar’ın Osmanlı öncesi Anadolu araştırmaları konusunda okuyucuları tahrik ve teşvik edeceği ümidiyle sizi metinlerle baş başa bırakıyoruz.

Önümüzdeki Notlar’da görüşmek üzere

Türkiye Araştırmaları Merkezi

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.