TAM PROJELER

Mevzuâtu’l-Ulum Neşri

Yöneticiler:

İhsan Fazlıoğlu

Asistanlar:

Ahmet Süruri

1 Ocak 2005 Cumartesi

Bu ça­lış­ma­da, Os­man­lı dü­şün­ce ta­ri­hi­nin en önem­li âlim ve şa­ir­le­rin­den Taş­köp­rü­lü­za­de Ke­ma­led­din Meh­med (İs­tan­bul, 1552-İsak­ça, 1621) Efen­di­nin, ba­ba­sı Taş­köp­rü­lü­za­de Ah­med Efen­di­nin Miftâhu’s-saâ­de ve Mis­bâ­hu’s-si­yâ­de ad­lı ese­ri­nin 1597’de bir­ta­kım ila­ve­ler­le Türk­çe­ye ter­cü­me­si olan Mev­zuâ­tu’l-ulum isim­li eseri trans­kri­be edi­lmektedir. Ter­cü­me XIX. yüz­yı­lın son­la­rın­da (1313/1895) İk­dam ga­ze­te­si sa­hi­bi Ah­med Cev­det ta­ra­fın­dan İs­tan­bul’da iki cilt ha­lin­de neş­re­dil­miş­tir. Fâ­râ­bî’den ken­di dö­ne­mi­ne ka­dar ge­len tas­nî­fu’l-ulum ki­tap­la­rın­dan fark­lı ola­rak, Mev­zu­at’ta ilim­le­rin me­râ­ti­bu’l-vü­cu­da (var­lı­ğın mer­te­be­le­ri) gö­re dört ana baş­lık al­tın­da tas­ni­fe ta­bi tu­tul­du­ğu görülmektedir. İlim­ler hat­tî, li­sa­nî, zih­nî ve ay­nî ol­mak üze­re fel­se­fî bir tas­nif­le dör­de ay­rıl­mış ve bu baş­lık­lar al­tın­da yüz­ler­ce ilim yer al­mış­tır. Mev­zuâ­tu’l-ulum ken­di­sin­den ön­ce­ki ge­le­ne­ği içer­me­si­nin ya­nı sı­ra Os­man­lı dü­şün­ce­si­ne en çok te­sir eden ve hat­ta bü­tün il­mî çer­çe­ve­yi be­lir­le­yen ana eser olarak ka­bul edil­mek­te­dir.

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.