MAM READING GROUPS

Hegel'in Hukuk Felsefesi Okuma Grubu

Erdal Yılmaz

20 Ekim 2017 Cuma

Hegel'in Hukuk Felsefesi'nin İlkeleri adlı kitabı yalnızca hukuk felsefesi için büyük bir eser değil aynı zamanda siyaset, sosyal ve ahlak teorilerinin de büyük eserlerinden biri olarak bilinir. Analizinin derinliği ve kapsamı açısından Platon’un Devlet’i, Aristoteles’in Politika’sı, Rousseau’nun Toplumsal Sözleşme’si ile karşılaştırılabilir. Liberal teorilere, özellikle Rousseaucu toplumsal sözleşme teorisine karşıtlığı, Kant’ın etik projesini eleştirisi ve Marx’ın doktrinleri için hem bir kaynak hem de olumsuzlanacak bir hedef olma pozisyonu bakımından Hegel’in etik düşüncesi -ki onun sosyala, siyasete ve ahlaka dair düşüncelerini içerir- çok sayıda araştırmacı için ilgi odağı olmuş ve öyle olmaya da devam etmektedir. Hukuk Felsefesi eserinde Hegel adalet, sivil toplum, insan haklarının doğası, özel mülkiyetin temellendirilmesi, cezanın uygulanmasının gerekliliği, faillik ve sorumluluk, ahlaki motivasyonun niteliği, liberalizm ve komünitaryanizm karşıtlığı gibi sosyal, siyaset ve ahlak teorilerinin kapsamına dahil olan temel felsefi konuları incelemekte; aileden devlete kadar sosyal kurumların kimliklerine dair sorgulamada bulunmaktadır. Bunlara dair fikirlerini kaleme alırken Platon, Rousseau, Montesquieu, Smith, Kant ve Fichte gibi filozoflardan faydalanarak ve Almanya, Fransa ve Britanya’daki olay ve koşullara dair geniş bilgiye dayanarak modern sosyal ve politik yaşama dair kapsamlı ve nüfuz edici açıklamalar sunmaktadır.

Dr. Erdal Yılmaz nezaretinde toplanacak bu okuma grubunun temel amacı, yukarıda özetlenen konulara dair Hegel’in argümanlarının incelenmesidir. Kitabın yorumu yapılırken aynı zamanda onun arka planını oluşturan tartışmalara değinileceği gibi Hegel felsefesinin temel kavramları da açıklanmaya çalışılacaktır. Bu eser özelinde yazılmış metinlerden de faydalanılmak suretiyle Hukuk Felsefesinin İlkeleri, Almanca orijinali dikkate alınarak İngilizce ve Fransızca çevirilerinden de takip edilerek yorumlanacaktır.

Kaynaklar:

G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, Werke 7, Suhrkamp, 1970.

G. W. F. Hegel, Outlines of the Philosophy of Right, tr. by T. M. Knox, edited by Stephen Haoulgate, Oxford University Press, 2008.

G.W.F. Hegel, Elements of the Philosophy of Right, tr. by H. B. Nisbet, edited by Allen W. Wood, Cambridge University Press, 2003.

G. W. F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, tr. par Jean-François Kervégan, PUF, 2013. 

Katılımcılardan beklenenler

Birincisi, şu dillerden birine hakimiyet: İngilizce, Fransızca, Almanca. İkincisi, toplantılara düzenli katılım.

Okuma grubuna katılmak isteyenler 18 Ekim 2017 tarihine kadar www. bisav.org.tr adresindeki çevrimiçi formu doldurarak başvurularını yapabilirler.

İki haftada bir toplanacak okuma grubunun toplantı tarihi, mekanı ve başkaca ayrıntıları katılımcılara e-posta yoluyla bildirilecektir.

Başvuru süreci tamamlanmıştır. İlginize teşekkür ederiz.

İLGİLİ OKUMA GRUPLARI

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).