Kitaplar

Arseven, Celal Esad, Eski İstanbul, Abidat ve Mebanisi, İstanbul: Şefik Matbaası, 1989

Ataman, Sadi Yaver, Türk İstanbul, (haz.) Süleyman Şenel, İstanbul: İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, 1997.

Ayvansarayi Hüseyin Efendi, Hadikatü’l-Cevâmi‘, İstanbul Camileri ve diğer Dini-Sivil Mimari Yapılar, (haz.) A. Nezih Galitekin, İstanbul: İşaret Yay, 2001.

Ayverdi, E. H., Fatih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, Şehrin İskanı ve Nüfusu, Ankara: Doğuş Matbaası, 1958.

Ayverdi, E. H., Fatih Devri Mimarisi, İstanbul: İstanbul Matbaası, 1953.

Ayverdi, E. H., Fatih Devri Mimarisi Zeyli, İstanbul: İstanbul, 1961.

Ayverdi, E. H., Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri, III-IV, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1974.

Baltacı, Cahid, XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri, İstanbul: İrfan Matbaası, 1976. 

Banoğlu, Niyazi A, Anıtları ve Tarihi Eserleriyle İstanbul, İstanbul: Yeni Çığır Kit, 1963.

Barkan-Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 (1446) Tarihli, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1970.

Başar, Fahameddin, Osmanlı İmparatorluğu Döneminde İstanbul (1453-1923), İstanbul: Dünya Yayıncılık, 1999.

Belge, Murat, İstanbul Gezi Rehberi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2003.

Carbognano, C. C., 18. Yüzyılın Sonunda İstanbul, İstanbul: Eren Yayıncılık,  1993.

Cerasi, Maurice M., Osmanlı Kenti Osmanlı İmparatorluğu’nda 18. ve 19. Yüzyıllarda Kent Uygarlığı ve Mimarisi, İstanbul: YKY, 1999.

Cerasi, Maurice, The İstanbul Divanyolu: A case Study in Ottoman Urbanity and Architecture, 2004.

Coral, Mehmet, Bizans'ta Kayıp Zaman: Başka Bir İstanbul'un Öyküleri, İstanbul: Milliyet Yayınları, 1998.

Doğan, Ahmet Işık, Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları, Tekkeler, Zaviyeler ve Benzer Nitelikteki Fütüvvet Yapıları, İstanbul: İTÜ Yayınları, 1977.

Doğru, Mehmet, Eminönü Camileri, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Eminönü Şubesi, 1987.

Dündar, Abdülkadir, Arşivlerdeki Plan ve Çizimler Işığı Altında Osmanlı İmar Sistemi (18 ve 19. yüzyıl), Ankara: TC Kültür Bakanlığı Osmanlı Eserleri Dizisi: 21, 2000.

Erdoğan, Abdülkadir, Şeyh Vefa: Fatih Mehmed devrinde İstanbul'da bir Türk mütefekkiri: hayatı ve eserleri, İstanbul: Ahmed İhsan Basımevi, 1941.

Erünsal, İsmail, İstanbul Kütüphaneleri Tarihi, II, Ankara, 1988.

Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, İstanbul: Üçdal Neşriyat, c. I, 1993.

Eyice, Semavi, Son Devir Bizans Mimarisi (Palailogoslar), İstanbul: TTOK, 1980 (2. baskı).

Eyice, Semavi; Tunay, Mehmet İ.; Tanman, M. Baha, Fotoğraflarla Fatih Anıtları, İstanbul: Fatih Belediyesi, 1988.

Galitekin, Ahmet Nezih, İstanbul: Osmanlı Kaynaklarına Göre, İstanbul: İşaret Yayınları, 2003.

Genç, Mehmet; Mazak, Mehmet, İstanbul Depremleri / Fotoğraf ve Belgelerde 1894 Depremi, İstanbul: İGDAŞ Genel Müdürlüğü, 2001.

Gurlitt, C., İstanbul’un Mimari Sanatı, (çev.) Renan Kızıltan, Ankara: Enformasyon ve Dökümantasyon Hizmet Vakfı, 1999.

İmanov, Bilge Özel; Uğur, Yunus (haz.), Bir Semte Vefa /Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu, İstanbul: Klasik Yaynları, 2009.

İnciciyan, P. Ğugios, 18. Asırda İstanbul, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, 1976.

Işın, Ekrem, İstanbul’da Gündelik Hayat, İstanbul: İletişim Yayınları, 1995.

Kızıldağ, Şaban, Dersaadet’ten İstanbul’a Eminönü Ailesi, İstanbul: Beyaz Sanat Yayınevi, Araştırma-Belgesel Serisi 1, 2004

Kos, Karoly, İstanbul: şehir tarihi ve mimarisi, (trc.) Naciye Güngörmüş, Ankara: Kültür Bakanlığı, 1995.

Kömürcüyan, Eremya Çelebi, İstanbul Tarihi: XVII. Asırda İstanbul, (haz.) Muhittin Salih Eren, İstanbul: Eren Yayıncılık, 1988.

Kuban, Doğan, İstanbul Yazıları/Kent ve Mimari, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 1998.

Kumbaracılar, İzzet, İstanbul Sebilleri, İstanbul: MEB Yayınları, 1938.

Kütükoğlu, Mübahat, 1869’da Faal İstanbul Medreseleri, İstanbul: Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1977.

Kütükoğlu,Mübahat, XX. Asra Erişen İstanbul Medreseleri, Ankara: TTK, 2000.

Mantran, Robert, 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul, İstanbul: TTK, 2. Cilt, 1990.

Mantran, Robert, 16 ve 17. Yüzyılda İstanbul’da Gündelik Hayat, İstanbul: Eren Yayınları, 1991.

Mantran, Robert, İstanbul Tarihi, İstanbul: İletişim, 1996.

Mehmed Ziya, İstanbul ve Boğaziçi: Bizans ve Osmanlı Medeniyetinin Asar-ı Bakiyesi, İstanbul: Darülfünun Amire Matbaası, 1920.

Ortaylı, İlber, İstanbul’dan sayfalar, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.ş., 2003.

Öner, Sakin, Vefa Lisesi 125. Yıl anısına, İstanbul: Vefa Vakfı, 1997.

Öngören, Reşat, Tarihte bir aydın tarikatı zeyniler, İstanbul: İnsan Yayınları, 2003.

Özdamar, Mustafa, Dersaadet Dergahları, İstanbul: Kırkkandil Yayınları, 1994.

Pamukciyan, K., İstanbul Yazıları, (haz.) Osman Köker, İstanbul: Aras Yayınları, 2002.

Sadri Sema, Eski İstanbul Hatıraları, (haz.) Ali Şükrü Çoruh, İstanbul: Kitabevi, 2002.

Sertoğlu, Mithat, Evliyalar Tarihi, İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevleri, 1970.

Tezeren, Ziver, Vefa Lisesi ve Vefalılar, İstanbul: Cem Ofset Matbaacılık, 1984.

Ülgen, Ali Saim, Fatih Devrinde İstanbul 1463-1481, Ankara: Vakıflar Umum Müdürlüğü Neşr., 1939.

Ünver, Süheyl, İstanbul Risaleleri, Risale 6: “Fatih’in oğlu Beyazıt’ın Su Yolu Haritası Dolayısıyla 140 Sene Önceki İstanbul, İstanbul Belediye Matbaası., 1945.

Ünver, A. Süheyl, İstanbul Risaleleri 2, Risale 8: İlim ve Sanat bakımından Fatih Devri Notları I, İstanbul Belediye Matbaası, 1947.

Ünver, Süheyl, Molla Gürani Semtinde Çok Sahibi Olmasından Yıkılan Medresesinden Ötürü Hekimbaşı Ömer Efendi, İstanbul: Dirim Laboratuarı, 1955.

Ürekli, Fatma, İstanbul’da 1894 Depremi, İletişim Yayınları, İstanbul 1999.

Yenal, Engin, Bir Kent İstanbul: 101 Yapı, İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2000.

Yüksel, İ. Aydın, Osmanlı Mimarisinde II. Beyazıt Yavuz Selim Devri (886-926/1481-1520),  İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 5 cilt, 1983.  


Articles


Dissertation


EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).