TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Âyanlar Çağında İçel Sancağında Sosyal Hareketlilik

Âyanlar Çağında İçel Sancağında Sosyal Hareketlilik

Ensar Köse

Eylül ayı Tez-Makale Sunumları programında İstanbul Üniversitesi’nde tamamladığı “Âyanlar Çağında İçel Sancağında Sosyal Hareketlilik” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Ensar Köse misafirimiz olacak. Köse’nin çalışmasının ana çıkış noktası, Osmanlı’da Âyanlık tartışmalarına, İçel âyanlığı bağlamında elverdiği ölçüde katkı yapmaktır. Zira âyanlık, Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer birçok taşra bölgelerinde olduğu gibi, İçel sancağında da yaygın ve etkin şekilde görülmüştür. 1690'lardan itibaren varlıkları iyice belirgin hale gelen âyanlar, 18. yüzyıl sonlarına kadar İçel'de idareden, iktisadî ve ticarî hayata kadar hemen her alanda etkinliklerini sürdürmeyi başarmışlardır. Köse araştırmasında, önde gelen İçel âyan hânedânlarının bu nevi faaliyetlerini ele almış; buradan hareketle Osmanlı'daki genel âyanlık olgusu içinde, İçel âyanlığının ne gibi belirgin hususiyetlerinin bulunduğu ortaya koymaya çalışmıştır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
20.09.2014 14:00

Osmanlı Son Döneminde İstanbul Medreselerinde  Eğitim ve Öğretim

Osmanlı Son Döneminde İstanbul Medreselerinde Eğitim ve Öğretim

Halil İbrahim Erbay

Haziran ayı Tez-Makale Sunumları programında SOAS Londra Üniversitesi’nde tamamladığı “Teaching and Learning in the Madrasas of Istanbul during the Late Ottoman Period” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Halil İbrahim Erbay misafirimiz olacak. Programda; Tanzimat ve II. Meşrutiyet dönemleri arasında İstanbul’daki müderris, dersiam ve medrese talebelerinin sosyo-ekonomik konumları, medrese sisteminin maarif sistemi içerisindeki yeri ve bilhassa II. Abdülhamid dönemi üzerinden medrese kurumunun devlet ve modernleşme ile kurduğu ilişki gibi meseleler üzerinden bir tartışma yürüteceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12.06.2014 18:00

Erken Modern Dönem İstanbul’unda  Savaş Esirleri

Erken Modern Dönem İstanbul’unda Savaş Esirleri

Nida Nebahat Nalçacı

Haziran ayı Tez-Makale Sunumları programında İstanbul Üniversitesi’nde tamamladığı “Erken Modern Dönem İstanbul’unda Savaş Esirleri ve Zorunlu İstihdam” başlıklı yüksek lisans tezi çerçevesinde Nida Nebahat Nalçacı misafirimiz olacak. Nalçacı çalışmasında, savaş esirliği tarihi temelinde Erken Modern Dönem Osmanlı İstanbul’unun sosyal hayatında şehir nüfusunun hatırı sayılır bir kısmını oluşturan kölelerden savaş esiri olarak şehre getirilmiş olanların varlığını çeşitli kaynaklarla değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
9.06.2014 18:00

Osmanlı’da Seyyidler ve Nakîbü’l-Eşraflık Müessesesi

Osmanlı’da Seyyidler ve Nakîbü’l-Eşraflık Müessesesi

Ayhan Işık

Mayıs ayı Tez-Makale Sunumları programının ikincisinde İstanbul Üniversitesi’nde tamamladığı “Şeyhülislamlık Belgeleri Işığında Seyyidler ve Nakibü’l-Eşraflık Müessesesi” başlıklı doktora tezi* çerçevesinde Ayhan Işık** misafirimiz olacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
29.05.2014 18:00

20. Yüzyıl Başlarında Kızıldeniz'de  Osmanlı Denizcilik Faaliyetleri

20. Yüzyıl Başlarında Kızıldeniz'de Osmanlı Denizcilik Faaliyetleri

Mehmet Korkmaz

Mayıs ayı Tez-Makale Sunumları programında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamladığı “20. Yüzyıl Başlarında Kızıldeniz'de Osmanlı Denizcilik Faaliyetleri” başlıklı yüksek lisans tezi çerçevesinde Mehmet Korkmaz misafirimiz olacak. Korkmaz tezinde Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla bölgede önemli değişimlerin yaşandığı Kızıldeniz çevresindeki Osmanlı denizcilik teşkilatlanmasının ve bu teşkilatlanmanın yönetim merkezi konumundaki Bahr-i Ahmer Komodorluğu’nun faaliyetlerini araştırmakta ve Osmanlı Devleti’nin uzak sulardaki varlığının ve etkinliğinin Türk tarih yazıcılığının eksik alanlarından biri olduğu düşüncesiyle alana katkı sağlamayı hedeflemektedir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
12.05.2014 18:00

Fotoğrafçılık Marifetiyle Osmanlı-Kacar İlişkileri: Muzafferiddin Şah’ın İstanbul Gezisi (1900)

Fotoğrafçılık Marifetiyle Osmanlı-Kacar İlişkileri: Muzafferiddin Şah’ın İstanbul Gezisi (1900)

Başak Kilerci

Nisan ayı Tez-Makale Sunumları programında Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladığı “Fotoğrafçılık Marifetiyle Osmanlı-Kacar İlişkileri: Muzafferiddin Şah’ın İstanbul Gezisi (1900)” başlıklı yüksek lisans tezi çerçevesinde Başak Kilerci misafirimiz olacak. Kilerci tezinde fotoğrafın on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı Devleti ve Kacar İranı'nda bir temsil stratejisi olarak Osmanlı-Kacar rekabeti ve işbirliği bağlamındaki kullanımını ele almaktadır. Ayrıca Osmanlı-Kacar ilişkileri ve karşılaştırmalı fotoğraf tarihi alanlarındaki boşluğu doldurmayı hedefleyen tez, fotoğrafın bir tarihi kaynak olarak kullanımını incelemektedir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
7.04.2014 18:00

18. yy. Osmanlı İlmiye Teşkilatında  Mülazemet Sistemi

18. yy. Osmanlı İlmiye Teşkilatında Mülazemet Sistemi

Esra Evsen

Mart ayı Tez-Makale Sunumları programında Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı “Osmanlı İlmiye Teşkilatında Mülazemet Sistemi (18. yy. Örneği)” başlıklı yüksek lisans tezi çerçevesinde Esra Evsen misafirimiz olacak. Evsen tezinde medrese derecelerini sırasıyla tamamladıktan sonra icazet alarak mezun olan talebelerin müderrislik veya kadılık almak için sıra beklemeleri ve bu esnada meslekî tecrübe kazanmalarını ifade eden mülazemet sistemininin işleyişi ve problemlerini 18. Yy. örneğinde incelemektedir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
31.03.2014 18:00

Dış Politika Enstrümanı Olarak Uluslararası Silah Ticareti: Osmanlı-Almanya Örneği (1876-1914)

Dış Politika Enstrümanı Olarak Uluslararası Silah Ticareti: Osmanlı-Almanya Örneği (1876-1914)

Naci Yorulmaz

Şubat ayı Tez-Makale Sunumları programında Birmingham Üniversitesi’nde tamamladığı “Arms Trade in the Shadow of Personal Influence: German Style of War Business in the Ottoman Market, 1876-1909” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Dr. Naci Yorulmaz misafirimiz olacak.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
10.02.2014 18:00

Osmanlı’da Siyasi Muhalefetin  Kurumsallaşma Süreci (1902-1909)

Osmanlı’da Siyasi Muhalefetin Kurumsallaşma Süreci (1902-1909)

Serkan Yazıcı

Ocak ayı Tez-Makale Sunumları programında Sakarya Üniversitesi’nde hazırladığı “Osmanlı’da Siyasi Muhalefetin Kurumsallaşma Süreci (1902-1909)” başlıklı doktora tezi* çerçevesinde Serkan Yazıcı** misafirimiz olacak. Kurumsal cephesiyle Osmanlı siyaseti açısından oldukça yeni olan muhalefet olgusunun, çağdaş Türk siyasetinin laboratuarı addedilen II. Meşrutiyet döneminin ortaya çıkışı açısından en önemli rollerden birisini üstlenmiş bulunan Jön Türkler ve İttihat ve Terakki Cemiyeti bu programın temel tartışma konusunu teşkil edecek.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
20.01.2014 17:30

Sultanın Casusları:  16. Yüzyıl Akdeniz’inde İstihbarat Savaşları

Sultanın Casusları: 16. Yüzyıl Akdeniz’inde İstihbarat Savaşları

Emrah Safa Gürkan

Aralık ayı Tez-Makale Sunumları programında Georgetown Üniversitesi’nde hazırladığı “Espionage in the 16th Century Mediterranean: Secret Diplomacy, Mediterranean Go-Betweens and the Ottoman Habsburg Rivalry” başlıklı doktora tezi* çerçevesinde Emrah Safa Gürkan** misafirimiz olacak. Osmanlıca kaynakları İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Latince ve Portekizce kaynaklarla sentezleyerek 16. yüzyılda Osmanlılar ve Habsburglar arasındaki emperyal rekabette “gizli diplomasi”nin rolünü araştıran Gürkan, tezinde iki imparatorluğunun istihbarat servisleri ve bürokratik yapılanmalarını karşılaştırmalı olarak incelemenin yanı sıra, Akdeniz’de faaliyet gösteren imparatorluklar ötesi (trans-imperial) geçmişlere sahip casusların ve aracıların (go-between) faaliyetlerine odaklanarak, İç Deniz’in iki yakasını birbirine bağlayan kompleks ağların varlığına işaret etmeyi ve erken modern Akdeniz tarihini basit bir İslam/Hristiyanlık dikotomisi içinde incelemenin yanlışlığını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
16.12.2013 17:30

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.