TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Osmanlı Devleti’nde Mekke’nin Yönetimi  (1517-1617)

Osmanlı Devleti’nde Mekke’nin Yönetimi (1517-1617)

Tuğba Aydeniz

Kasım ayı Tez-Makale Sunumları programında Marmara Üniversitesi’nde hazırladığı “Osmanlı Devleti’nde Mekke’nin Yönetimi (1517-1617)” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Tuğba Aydeniz misafirimiz olacak. Aydeniz, Osmanlı Devleti'nde Mekke idaresinin ilk yüz yılını dikkate alarak hazırladığı çalışmasında, Hicaz'ın Osmanlı hâkimiyetine girişi ile beraber devletin merkezi ile Mekke şerifleri arasındaki ilişkileri ele almaktadır. İmtiyazlı bir statüye sahip olan Mekke şeriflerinin bazen merkezî idareden bağımsız hareket etmeleri Osmanlı'nın ileride şeriflerle ilgili yeni düzenlemelere ihtiyaç duyması açısından da önem taşır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4.11.2013 17:30

Osmanlı-İran Sınırında İttifak ve Rekabet:  Babanzâdeler (1500-1851)

Osmanlı-İran Sınırında İttifak ve Rekabet: Babanzâdeler (1500-1851)

Metin Atmaca

Ekim ayı Tez-Makale Sunumları programında Freiburg Albert Ludwig Üniversitesi’nde hazırladığı “Politics of Alliance and Rivalry on the Ottoman-Iranian Frontier: The Babans (1500-1851)” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Metin Atmaca misafirimiz olacak. Atmaca çalışmasında İmparatorluğun doğusundaki en uç sınırlarda yer alan Baban Sancağı’nı idare eden mir ailesinin Osmanlı ve İran ile olan tarih serüvenine bakmaktadır. Üç asırdan fazla süren bu serüvende Baban paşalarıyla birlikte sultanlar, şahlar, valiler, Nakşibendi ve Kadiri şeyhleri, komşu Kürt beyliklerinin mirleri ve Batılı diplomatlar da sahneye çıkmaktadır. Babanzâdelerin hikâyesi sınır bölgelerinin karmaşık siyasal ve kültürel yapısı hakkında ipuçları vermenin ötesinde sınırın öteki tarafında kalan toprakların tarihiyle de diyalog içinde olunması gerektiğini gösterir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11.10.2013 18:00

XVIII. Yüzyıl Trabzon’unda  Cemaatlerarası İlişkiler

XVIII. Yüzyıl Trabzon’unda Cemaatlerarası İlişkiler

Miraç Tosun

Eylül ayı Tez-Makale Sunumları programında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nde hazırladığı “XVIII. Yüzyıl Trabzon’unda Cemaatlerarası İlişkiler” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Miraç Tosun’u dinleyeceğiz. Tosun doktora çalışmasını Osmanlı Devleti’nin önemli liman kentlerinden biri olan, ciddi bir gayrimüslim nüfus barındıran Trabzon şehrinin gayrimüslimlerinin yaklaşık bir yüzyıllık süreç boyunca Müslüman toplulukla olan ilişkilerinin aydınlatılması ve bunun belgelerin -hususen mahkeme kayıtlarının- yol göstericiliğinde yapılmasının imparatorluk çalışmalarına önemli bir katkı sağlayacağı düşüncesiyle hazırladı. Çalışmada mümkün olduğunca “tolerans”, “azınlık” “öteki” gibi modern kavramların dışında tarihi belgelerin yorumlanmasıyla imparatorluğun kozmopolit yapısının taşra özelinde incelenmesi amaçlanırken, bu amaç doğrultusunda ilişkilerin sosyal-ekonomik yapısı, cemaatlerin dini faaliyetleri ve farklı cemaatlere ait bireylerin çatışmaları sonucu ortaya çıkan problemler gibi temel başlıklar altında konu incelenmeye çalışılmıştır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
23.09.2013 18:00

Ötekini Tasvir Etmek: XVI. Yüzyıl Osmanlı Tarihyazımında Kızılbaş İmajı

Ötekini Tasvir Etmek: XVI. Yüzyıl Osmanlı Tarihyazımında Kızılbaş İmajı

Yasin Arslantaş

Eylül ayı Tez-Makale Sunumları programında Bilkent Üniversitesi’nde hazırladığı “Ötekini Tasvir Etmek: 16. Yüzyıl Osmanlı Tarihyazımında Kızılbaş İmajı” başlıklı master tezi çerçevesinde Yasin Arslantaş’ı dinleyeceğiz. Arslantaş’ın çalışması Osmanlı’nın 16. yüzyılın başında İran’da yeni bir güç olarak ortaya çıkan Safeviler ve onların Anadolu’daki Türkmen destekçileri hakkındaki algısının kökenlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma genellikle fetvalar ve mühimme defterleri gibi arşiv kaynaklarını kullanan çalışmaların aksine 16. yüzyıl Osmanlı tarihçilerinin eserlerine, özellikle Selimnâme literatürüne bakmakta ve onların Kızılbaşlar hakkında oluşturulan dini ve siyasi söylemdeki rollerini incelemektedir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
14.09.2013 16:00

Gelenek ve Modernlik arasında Bir Osmanlı Şehri: 17. Yüzyılın İlk Yarısında Trabzon’da Siyaset

Gelenek ve Modernlik arasında Bir Osmanlı Şehri: 17. Yüzyılın İlk Yarısında Trabzon’da Siyaset

Turan Açık

Haziran ayı Tez-Makale Sunumları programında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Prof. Dr. Kenan İnan nezaretinde hazırladığı “Gelenek ve Modernlik arasında Bir Osmanlı Şehri: 17. Yüzyılın İlk Yarısında Trabzon’da Siyaset” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Turan Açık’ı dinleyeceğiz. “Klasik” dönem sonrası Osmanlı İmparatorluğunda meydana gelen değişimlere bir eyâlet merkezinden bakmayı deneyen bu tez, şehirlerin sosyo-politik tarihlerinin yazılması gerektiği noktasından hareket etmektedir. Açık, Trabzon’un sosyo-politik tarihinin belli oranda ortaya konulmaya çalışıldığı tezinde, bir eyâlet merkezinin hem geleneksel hem de ondan ayrılan taraflarını ortaya çıkarmaya çalışarak, İmparatorluğun tarihinde bir dönüm noktası olan bu dönemin anlamlandırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
3.06.2013 18:00

1908 İhtilaline Doğru: Şemsi Paşa Suikasti

1908 İhtilaline Doğru: Şemsi Paşa Suikasti

Hakan Özdemir

Mayıs ayı Tez-Makale Sunumları programında Fatih Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Yrd. Doç Dr. Ebubekir Ceylan nezaretinde hazırladığı “Towards the Revolution of 1908: The Assassination of Şemsi Paşa”* başlıklı yüksek lisans tezi çerçevesinde Hakan Özdemir’i dinleyeceğiz.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
6.05.2013 18:00

1660 İstanbul Yangınının Sosyo-Ekonomik  Tahlili

1660 İstanbul Yangınının Sosyo-Ekonomik Tahlili

Kenan Yıldız

Nisan ayı Tez-Makale Sunumları programında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim ve Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı’nda hazırladığı “1660 İstanbul Yangınının Sosyo-Ekonomik Tahlili” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Kenan Yıldız’ı dinleyeceğiz. İstanbul’da meydana gelen yangınların en büyüğü olarak da nitelenen 1070/1660 tarihli yangını ele alan Yıldız’ın çalışması, şehrin üçte ikisini küle çevirmiş ve yarımadanın gerek nüfus ve gerekse siluet yönünden değişikliğe uğramasında etkili olan bu yangını öncesi ve sonrasıyla, ekonomik ve sosyal yönden incelemektedir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
15.04.2013 18:00

XIX. Yüzyıl Karadeniz'inde  Yeni Bir Ticari Merkez: Samsun

XIX. Yüzyıl Karadeniz'inde Yeni Bir Ticari Merkez: Samsun

Filiz Dığıroğlu

Mart ayı Tez-Makale Sunumları programında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi bölümünde hazırladığı “XIX. Yüzyıl Karadeniz'inde Yeni Bir Ticari Merkez: Samsun” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Filiz Dığıroğlu’nu dinleyeceğiz. Dığıroğlu çalışmasında XIX. yüzyıl Osmanlı Karadenizi’nde küçük bir sahil kasabasından modern bir ticaret merkezine dönüşen Samsun şehrinin yaşadığı değişimi ele almakta, değişimin boyutları ile Samsun’un Osmanlı sosyo-ekonomik yapısındaki yerini anlamak için XIX. yüzyıl boyunca kentin coğrafi, idari ve demografik yapısı incelemektedir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
18.03.2013 17:29

Osmanlı'da Müslim-Gayrimüslim İlişkileri:   XVIII. Yüzyılın İlk Yarısı Üsküdar Örneği

Osmanlı'da Müslim-Gayrimüslim İlişkileri: XVIII. Yüzyılın İlk Yarısı Üsküdar Örneği

Nevzat Erkan

Mart ayı Tez-Makale Sunumları programında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Bölümü’nde hazırladığı “18. yy’ın İlk Yarısında Üsküdar’da Müslim-Gayrimüslim İlişkileri-Şeriyye Sicilleri ve Müdevvel Kaynaklar Işığında-” başlıklı doktora tezi çerçevesinde Nevzat Erkan’ı dinleyeceğiz. Erkan’ın çalışması XVIII. yüzyılın ilk yarısı içerisinde dönemin üç büyük kazasından biri olan Üsküdar’da yaşamış Müslüman ve gayrimüslim tebaa arasında münasebetleri ele almaktadır. Tezin ana kaynağını incelenen döneme ait Üsküdar Şeriyye Sicilleri oluştururken, bunun yanında Başbakanlık Osmanlı Arşivi, fetva mecmuaları seyahatnameler ve diğer araştırmalardan istifade edilmiştir.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
4.03.2013 17:30

Otto von Bismarck ve Osmanlı’daki İmajı

Otto von Bismarck ve Osmanlı’daki İmajı

Yusuf Ziya Altıntaş

Şubat ayı Tez-Makale Sunumları programında İstanbul Üniversitesi’nde hazırladığı “Otto von Bismarck ve Osmanlı’daki İmajı” başlıklı yüksek lisans tezi çerçevesinde Yusuf Ziya Altıntaş’ı dinleyeceğiz. Altıntaş’ın tez çalışması Osmanlı-Alman ilişkileri çerçevesinde Bismarck’ın ön plana çıktığı olayları inceleyerek, onun bu olaylardaki rolünü ve Osmanlı’daki imajını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada bu amaç doğrultusunda öncelikle Alman Birliği’ne giden süreçte Prusya Devleti ve Osmanlı ile ilişkileri, ardından bu birliğin mimarı olan Bismarck’ın hayatı ve politikaları ele alınmıştır. Çalışmanın ana bölümünde ise önce devletlerarası ilişkilerde Bismarck’ın ön plana çıktığı olaylar irdelenmiş, daha sonra temsil gücü olan isim ve araçlar üzerinden Osmanlı’da nasıl bir imaja sahip olduğu araştırılmıştır.

ŞAKİR KOCABAŞ SALONU
11.02.2013 18:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.