MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Êthostan Ahlâka: Antik Yunan Ahlâk Literatürünün İslâm Dünyasına İntikali ve Alımlanışı

Hümeyra Özturan

Saturday, February 19, 2022 2:00 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

MAM Kitâbiyat toplantı dizisi gözden geçirilmiş ve genişletilmiş baskısı okuyucuyla buluşan ve bu sürede TÜBA-TESEP, Türkiye Yazarlar Birliği ve İlim Yayma ödüllerine layık görülen Êthostan Ahlâka* kitabını tartışmak üzere Hümeyra Özturan'ı** (Doç. Dr.) ağırlayacak.

 

"İslâm dünyasında felsefî düşüncenin teşekkülünde Yunancadan Arapçaya yapılmış tercümelerin mühim bir rolünün olduğu bilinmektedir. Ancak tercümelerle aktarılan kavram, teori ve yaklaşımların İslâm düşüncesindeki serüveni pek çok açıdan hâlâ incelenmeyi beklemektedir. Elinizdeki eser, ahlâk felsefesini merkeze alarak doğrudan doğruya Yunanca ve Arapça metinleri mukayese etmek suretiyle söz konusu intikalin doğasını keşfetmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede klasik dönemin önde gelen filozofları Kindî, Ebû Bekir Zekeriyyâ er-Râzî, Yahyâ b. Adî, Fârâbî, İbn Miskeveyh ve İbn Sînâ’nın ahlâkla ilgili eserlerinde Antik Yunan kaynaklarının intikalini ve alımlanışını irdeleyen bu kitap iki temel kısımdan oluşmaktadır. “İntikal”e odaklanan ilk kısım, tercümeler döneminde Yunancadan Arapçaya nakledilen ahlâk eserlerinin bir dökümünü yaparak bunların içeriğini ve Arapçaya intikal durumunu ortaya koymaktadır. “Alımlama”ya odaklanan ikinci kısımda ise Antik Yunan ahlâk literatüründeki kavram ve fikirlerin İslâm filozofları tarafından kullanımı, ahlâk felsefesinin temel problemleri bakımından ayrıntılı şekilde incelenmektedir. Eser bu yönüyle, okuyucuya, Yunan felsefesinden İslâm felsefesine uzanan süreçte klasik ahlâk felsefesinin kavram ve problemlerine dair kuşatıcı, derinlikli ve karşılaştırmalı bir analiz sunmaktadır."


*Klasik Yayınları, 2020

**2006 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede “Küresel Ahlâk Düşüncesi” teziyle yüksek lisansını (2008), “Aristoteles ve Fârâbî’de Ahlâkın Kaynağı” teziyle de doktorasını tamamladı (2013). 2010-2011’de Yale Üniversitesi’nde misafir öğrenci, 2015-2016’da Harvard Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. Araştırmaları Antikçağ ahlâk felsefesi, İslâm ahlâk felsefesi, Antikçağ ahlâk felsefesinin İslâm dünyasına intikali, Yunanca-Arapça tercüme dönemi ve modern ahlâk teorileri üzerine yoğunlaşan Özturan, hâlen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).